Заповед № 1676 от 22.12.2020 г. …

 

З А П О В Е Д

№ 1676/22.12.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-02, т. I, т. 15 от 28.01.2020 г. на КЗЗ при МЗХГ – София, Становище № 4538(1) от 21.08.2019 г. на РИОСВ – Плевен, Становище № 53-00-458 от 12.08.2020 г. на Областно пътно управление – Ловеч, Становище № 906000-6607 от 28.07.2020 г. на Областна дирекция на МВР – Ловеч, Решение № 12 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-51/31.08.2020 г. от „ДОКА – ТРАНС АВТО“ ЕООД,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) и Комуникационно-транспортен план (КТП), на поземлен имот с идентификатор 73198.70.27 по кадас-тралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство, обществено обслужване и складове“, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно. Приложеният проект и КТП са неразделна част от настоящата заповед. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1573/30.11.2020 г. на Кмета на Община Троян)


www.troyan.bg

Recent Posts

„Била“ и Общината се споразумяха, австрийците преговарят за терена

* Кметът Михайлова: „Много силно се надявам, че от „Била“ са проучили икономическата активност в Троян и са преценили, че… Read More

5 часа ago

Проходът пак хлопна кепенците

 * Мярката е от 26 януари вечерта, причината – "обилен снеговалеж и снегопочистване", информация/прогноза докога ще е блокажът нямаОбичайното"ВРЕМЕННО е… Read More

12 часа ago

Троянският проход е затворен за движение

Движението по път II-35 Троян - Кърнаре през "Троянски" проход е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж и снегопочистване,… Read More

16 часа ago

„Приятелство“

За поредна година учениците от НУ „Христо Ботев“ се включиха в конкурс, организиран от училищната... Read More

2 дни ago

Конкурс за есе „Аз искам като Левски да бъда…“

Във връзка с 19 февруари, патронен празник на училището, Методическо обединение „Български език и литература“ обявява Конкурс за есе „Аз… Read More

2 дни ago

Троянци ще пазаруват в няколко хипермаркета тази година

Отдавнашната мечта на троянци да имат свои големи магазини, която частично бе осъществена чрез Т- market и Life, ще бъде… Read More

2 дни ago