Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. …

 

З А П О В Е Д

№ 1677/22.12.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 22 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-17/13.05.2020 г. от „АЛАПРИМА“ ЕООД,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на УПИ XLVIII-91 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (поземлен имот по кадастралната карта на град Троян с идентификатор 73198.29.118) и УПИ ХXХV-1321 (имот с идентификатор 73198.512.167) в квартал 60 по регулационния план I и II микрорайон на град Троян, като се обособяват УПИ ХLVІІІ-120 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.512.120) и УПИ ХХХV-167 „За жилищно застрояване“ (имот с идентификатор 73198.512.167), при обособена устройствена зона – „Соп“ за УПИ ХLVІІІ-120 и „Жм“ за УПИ ХХХV-167 с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно. Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1573/30.11.2020 г. на Кмета на Община Троян)


www.troyan.bg

Recent Posts

„Била“ и Общината се споразумяха, австрийците преговарят за терена

* Кметът Михайлова: „Много силно се надявам, че от „Била“ са проучили икономическата активност в Троян и са преценили, че… Read More

5 часа ago

Проходът пак хлопна кепенците

 * Мярката е от 26 януари вечерта, причината – "обилен снеговалеж и снегопочистване", информация/прогноза докога ще е блокажът нямаОбичайното"ВРЕМЕННО е… Read More

12 часа ago

Троянският проход е затворен за движение

Движението по път II-35 Троян - Кърнаре през "Троянски" проход е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж и снегопочистване,… Read More

16 часа ago

„Приятелство“

За поредна година учениците от НУ „Христо Ботев“ се включиха в конкурс, организиран от училищната... Read More

2 дни ago

Конкурс за есе „Аз искам като Левски да бъда…“

Във връзка с 19 февруари, патронен празник на училището, Методическо обединение „Български език и литература“ обявява Конкурс за есе „Аз… Read More

2 дни ago

Троянци ще пазаруват в няколко хипермаркета тази година

Отдавнашната мечта на троянци да имат свои големи магазини, която частично бе осъществена чрез Т- market и Life, ще бъде… Read More

2 дни ago