Заповед № 1677 от 22.12.2020 г. …

 

З А П О В Е Д

№ 1677/22.12.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 22 от Протокол № 22/25.11.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с Вх. № ГА-13-17/13.05.2020 г. от „АЛАПРИМА“ ЕООД,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на УПИ XLVIII-91 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (поземлен имот по кадастралната карта на град Троян с идентификатор 73198.29.118) и УПИ ХXХV-1321 (имот с идентификатор 73198.512.167) в квартал 60 по регулационния план I и II микрорайон на град Троян, като се обособяват УПИ ХLVІІІ-120 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (поземлен имот с проектен идентификатор 73198.512.120) и УПИ ХХХV-167 „За жилищно застрояване“ (имот с идентификатор 73198.512.167), при обособена устройствена зона – „Соп“ за УПИ ХLVІІІ-120 и „Жм“ за УПИ ХХХV-167 с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно. Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

(съгласно Зап. № 1573/30.11.2020 г. на Кмета на Община Троян)


www.troyan.bg

Recent Posts

Синджирът си иде, а козата я няма (7)

* „Бързо притичвах до Бирхалето под Пощата и си купувах сиренак“* „Истински оригинален полендак беше. Живееше във фабриката, на третия… Read More

4 часа ago

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

2 дни ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

2 дни ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

2 дни ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

3 дни ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

3 дни ago