Заповед № 996 от 31.07.2020 г. …

З А П О В Е Д

996 / 31.07.2020 г.

На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 2, в условията на чл. 16 и чл. 16а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-06, т. I, т. 3 от Протокол № 06 от 10.04.2020 г. на КЗЗ към МЗХГ, Решение № 4 от Протокол № 12 от 17.06.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. № ГА-13-13 от 24.04.2020 г. от Любомир Емилов Цочев,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.70.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като се отрежда урегулиран поземлен имот (УПИ) II-61 „За жилищно застрояване“ в строителен квартал 427, при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян


*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.