Информация за изпълнение на проект „Патронажна …

На 01.12.2020 г. приключи частичното изпълнението на договор № BG05M9OP001-2.040-0038-C01 за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Троян“, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

За срок от 12 месеца 247 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. получиха до 2 часа на ден интегрирани здравно-социални услуги, предоставени от здравни специалисти и социални работници. Всички изпълнители на услуги са обучени в рамките на проекта по Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, изготвена от Министерство на здравеопазването.

Постигнати са планираните цели на проекта, а именно:

  • Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Троян, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.
  • Изграждане в Община Троян на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
  • Осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, чрез координация, приемственост и надграждане на изпълнявани програми и проекти по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ПМС за финансиране на социални услуги в домашна среда.

За осигуряване мобилност на услугите е закупен високопроходим автомобил, който ще продължи да се ползва за осъществяване на здравни и социални услуги в следващите години. Закупеното със средства от проекта обзавеждане и оборудване в офиса ще се ползва от служителите, организиращи сходни социални и здравни дейности и подкрепа за гражданите на общината. Услугите, оказвани по договора, са получавани безплатно.

Предоставената от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по договора безвъзмездна финансова помощ е в размер на 266 796 лева, в т.ч. 226 777 лв. от Европейския социален фонд на Европейския съюз и 40 019 лева национално съфинансиране.

На 13.11.2020 г. Кметът на Община Троян и Ръководителят на УО на ОП РЧР 2014-2020 г. сключиха допълнително споразумение с допълнителен формуляр BG05M9OP001-2.103-0084-С01 към договор № BG05M9OP001-2.040-0038-C01 за БФП, в размер на още 114 266,88 лева за изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, който удължава с 6 месеца услугите за патронажна грижа в Община Троян, които бяха предоставяни по Компонент 2 на същата процедура.

И. Д. Кмет на Община Троян

Розалина Русенова

 


Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C01 „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

www.troyan.bg

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

13 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

13 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

17 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago