Информация за удължаване срока на договор за проект …

Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01

На 17.12.2020 г. Община Троян сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C01, допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 за реализиране на проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В рамките на първоначалния срок от 10 месеца, услугата „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от Covid-19“ са получили 411 лица, от тях 74 са лица с увреждания, 37 са самотни родители с деца до 12 г., 10 са възрастни в риск, 14 са карантинирани и 274 са възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Предвид бързото разпространение на Covid-19 на територията на Община Троян, нарастващият брой карантинирани лица и лица, изпитващи затруднение при снабдяване със стоки от първа необходимост и лекарства, след покана от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, Община Троян даде съгласие за удължаване срока на предоставяните услуги за пазаруване по Компонент 3, в рамките на останалия финансов ресурс по бюджета на допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01. Извършен е анализ на прогнозните разходи по договора до 31.12.2020 г., с оглед разпределяне на остатъка от финансовите средства за удължаване срока на дейностите по Компонент 3 на процедурата с още три месеца. Пристъпи се към оптимизиране щата на изпълнителите на услуги от: 25 Домашни помощници (ДП) и 2 диспечери на 18,75 щата ДП и 1 диспечер.

Със сключеното допълнително споразумение, срокът за предоставяне на услугата „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19“ е удължен от 10 на 13 месеца, т.е. до 31.03.2021 г. Общината не получава допълнително финансиране по договор № BG05M9OP001-2.040-0038-C01, допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01. Стойността на безвъзмездна финансова помощ по договора за Компонент 3 на процедурата е в размер на 275 070 лева, в т.ч. 233 810 лв. от Европейския социален фонд на Европейския съюз и 41 260 лева национално съфинансиране.

Продължава да функционира откритата телефонна линия 070014721 (на цената на един градски разговор) за заявки от нуждаещи се граждани.

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И. д. Кмет на Община Троян

Съгласно заповед 1572/30.11.2020 г.


Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C02 „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

www.troyan.bg

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

13 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

13 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

17 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago