Обява за конкурс за длъжността Началник отдел …

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1030 от  10.08.2020 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността – Началник отдел „Социална и здравна политика“ в отдел „Социална и здравна политика“ по служебно правоотношение.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

–   степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;

–   професионален опит – 4 години, съгласно КДА;

–   ранг –  III-ти младши.

3. Начин за провеждане на конкурса :

–   защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Развитие на социалните услуги в община Троян за период от 3 години (2021-2023 г.)“;

–   интервю.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

–   Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

–   Декларация  по чл.17, ал.3 ,т.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

–  Копие от документа за завършено висше образование с придобита минимална квалификационна степен “Бакалавър”; Професионална област: хуманитарни, икономически, правни науки и др.;

–   Копие на документи за допълнителна квалификация и правоспособност /при наличие на такива/;

–   Копие от документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;

–   Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

–   Концепция за стратегическо управление на тема: „Развитие на социалните услуги в община Троян за период от 3 години (2021-2023 г.)“ – 4 екземпляра.

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян от 11.08.2020 година до 21.08.2020  година.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.

8. Основната цел на длъжността е: Координира предоставянето на социалните и здравни услуги на територията на общината. Спомага за развитието и усъвършенстването им и за осъществяване на общинската политика в областта на социалните и здравни услуги.

9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян


*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.