Обява относно одобрен ПУП-ПП за трасе за кабелно ел. …

ОБЯВА

Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 105 от 11.12.2020 г. е обнародвано:

Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1399 от 27.10.2020 г. на кмета на община Троян е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за кабелно ел. захранване СрН – 20 kV и трафопост 20/0,4 kV към обект: „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, в УПИ ІХ-1054, отреден „За малък кланичен пункт и колбасарски цех“, кв. 25, с. Добродан (ПИ 21590.500.1062), преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 21590.69.31, 21590.500.1062, 21590.69.16 по КККР на с. Добродан. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч.

Община Троян

www.troyan.bg

Recent Posts

Синджирът си иде, а козата я няма (7)

* „Бързо притичвах до Бирхалето под Пощата и си купувах сиренак“* „Истински оригинален полендак беше. Живееше във фабриката, на третия… Read More

4 часа ago

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

2 дни ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

2 дни ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

2 дни ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

3 дни ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

3 дни ago