Обявление за конкурс за избор на управител на …

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №224/29.10.2020 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян

О Б Я В Я В А

конкурс за избор на управител на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:

1. Изисквания към кандидатите:

  1.1.   Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

  1.2.   Да са завършили висше образование, професионално направление: икономика, право, изкуства и хуманитарни науки;

  1.3.   Да имат най-малко 5 години професионален опит;

  1.4.   Да не са поставени под запрещение;

  1.5.   Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

  1.6.   Да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността Управител на публично предприятие;

  1.7.   Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

  1.8.   Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

  1.9.   Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

  Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:


  2. Необходими документи за участие в конкурса:

  2.1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;

  2.2. Декларация по образец – Приложение № 2;

  2.3. Автобиография (европейски формат);

  2.4. Копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

  2.5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);

  2.6. Свидетелство за съдимост;

  2.7. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

  2.8. Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, гр. Троян, за тригодишен период, съдържаща не по-малко от:

  • обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
  • състояние на дружеството, в т.ч. финансово икономическо, организационна структура;
  • анализ на пазара, конкурентна среда;
  • допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на дружеството;
  • анализ на основните рискове;
  • прогнозни финансови отчети;
  • ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
  • ремонтна програма и/или инвестиционна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.

  Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис Концепция за развитие и дейността на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, с. Орешак, за периода от 2021 г. до 2023 г. вкл.

   

  3. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът се провежда на три етапа.

  Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

  Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата -Орешак” – ЕООД, с. Орешак.

  Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

   

  4. Място и срок за подаване на документи и получаване на информация.

  Документите за участие в конкурса по т.2, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.30 часа на 29.12.2020 г. в Информационния център на Община Троян.

  Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите за 2019 г., към 30.06.2020 г. и към 30.09.2020 г. се предоставят до 16.00 часа на 21.12.2020 г., в стая №24б в Общинската администрация – Троян.

   

  5. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

  Конкурсът се провежда в салона на  Община Троян – I етаж в следния ред:

  5.1. На 05.01.2021 г. от 09,00 часа – проверка на съответствието на представените документи;

  5.2. На 07.01.2021 г. от 09,00 часа – представяне на бизнес програмите за развитието и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.

   

  6. Ред за провеждане на конкурса.

  6.1.   В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.

  6.2.   Комисията разглежда представената концепция за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:

  • съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност;
  • съответствие на разработената концепция със състояние на дружеството;
  • съответствие на проекта с нормативната уредба;
  • анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
  • логическа структура на разработката;

  7. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:

  7.1.   обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;

  7.2.   степен на познаване на нормативната уредба;

  7.3.   способност да се планират и взимат управленски решения;

  7.4.   административни умения, професионални и делови качества;

  7.5.   комуникативни способности  и организационни способности, умения за работа в екип;

  7.6.   способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

   

  8. Оценяването по т.6 и т.7  се извършва по шестобална система:

  8.1. Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1.

  8.2. Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателят на комисията в Оценъчна карта №2.

  8.3. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.

  8.4. Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

   

  9. Резултати от конкурса.

  9.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите Общински съвет – Троян.

  9.2. Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“- ЕООД, с който да се сключи договор за управление.

  9.3. В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет  прекратява конкурса.

   

  ДОНКА МИХАЙЛОВА

  Кмет на Община Троян

  www.troyan.bg

  Recent Posts

  Ден на храброста

  Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

  16 часа ago

  Спомен за Пенчо

  инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

  16 часа ago

  Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

  Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

  17 часа ago

  Община Троян предупреждава

  Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

  17 часа ago

  Община Троян предлага работа по програма „Старт на кариерата“

  Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма… Read More

  17 часа ago