Обявление за консултиране с местната общност на …

ДО

ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян

за проект „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“

 

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“.

Намеренията на Община Троян са продиктувани от факта, че както алеите, така и целият парк „Къпинчо“ имат изключително голяма обществена полза, тъй като се използват за отдих и туризъм от всички жители на гр. Троян и общината, от гостите на града.

Алеите в парк „Къпинчо“ са две и попадат в поземлени имоти с идентификатори 73198.321.27, 73198.321.28 и 73198.321.43 по кадастралната карта на гр. Троян.

Те осъществяват пешеходната връзка от по-ниската част на града в тази зона до туристическия дом и парк-хотел. Те са и началото на туристически маршрут „Къпинчо“. Алеите са стръмни с множество стъпала. Настилката им е от тротоарни плочи, които са в лошо състояние.

Проектът предвижда изцяло да бъде подменена настилката на алеите и същите да бъдат обезопасени с парапети, както и да бъдат поставени необходимите пейки за отдих. Предвидено е също подмяна на съществуващите паркови осветители, както и добавяне на нови стълбове за осветление с паркови осветители, тъй като съществуващото осветление не е достатъчно.

В тази връзка, Общинска администрация – Троян отправя настоящото обявление към Вас за участие в консултирането на инвестиционното намерение на Община Троян, като се надява, че ще подкрепите направеното предложение.

Разчитаме на Вашето активно участие.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТРОЯН

www.troyan.bg

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

14 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

14 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

18 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago