Обявление Об-ТСУ-КР-133 от 14.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ Об-ТСУ-КР-133

гр. Троян, 14.12.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 99 от 20.11.2020 г. е обнародвано съобщение относно Решение № 247 от протокол № 12 от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – Троян за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ЧИПУР) на улица с осови точки (ОТ) 958-974-975-976, попадаща между кв. 24 и кв. 309 по регулационния план на град Троян (част от поземлен имот с идентификатор 73198.503.542 по кадастралната карта на град Троян, с НТП „За второстепенна улица“).

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

www.troyan.bg

Recent Posts

Синджирът си иде, а козата я няма (7)

* „Бързо притичвах до Бирхалето под Пощата и си купувах сиренак“* „Истински оригинален полендак беше. Живееше във фабриката, на третия… Read More

5 часа ago

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

2 дни ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

2 дни ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

2 дни ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

3 дни ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

3 дни ago