Обявление № Об-ТСУ-КР-72 от 28.07.2020г. …

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Наследници на Цано Вълков с адрес: ******, собственик на имот с идентификатор 70500.517.340, по кадастр. карта на с. Старо село

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-72

гр. Троян, 28.07.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 975/28.07.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ II-161, квартал 13 по плана на с. Старо село (имот с идентификатор 70500.517.341), като се обособи урегулиран поземлен имот (УПИ) II-341 по имотни граници и се запази устройствената зона – „Жм“ за нискоетажно жилищно застрояване.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.


инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция „Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.