Обявление № Об-ТСУ-КР-74 от 29.07.2020 г. …

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Валентина * Христова с адрес: гр. Троян, ******, съсобственик на имот с идентификатор 35290.28.13 по кадастр. карта на гр. Троян;
  2. Станимир * Пейковски с адрес: гр. Троян, ******, съсобственик на имот с идентификатор 35290.28.13 по кадастр. карта на гр. Троян.

 

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-74

гр. Троян, 29.07.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 35290.28.50 и 35290.28.51, местност „Ливадето“ по ККР на село Калейца, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане за Предимно производствена зона (Пп) – „За безотпадно производство“, съгласно заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, съставено от възложителя и скица-проект.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.


инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.