Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на …

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МПС“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е, както следва:

 • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект –  30 000 лв.
 • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект – 150 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер до 5% от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите, както следва:

Сектор съгласно КИД-2008

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

Сектор B Добивна промишленост 1 400 000
Сектор C Преработваща промишленост 72 500 000
Сектор D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1 100 000
Сектор E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2 800 000
Сектор F Строителство 21 300 000
Сектор G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 34 600 000
Сектор H Транспорт, складиране и пощи 11 400 000
Сектор I Хотелиерство и ресторантьорство 13 500 000
Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 9 600 000
Сектор L Операции с недвижими имоти 1 300 000
Сектор M Професионални дейности и научни изследвания 5 300 000
Сектор N Административни и спомагателни дейности 11 100 000
Сектор P Образование 1 100 000
Сектор Q Хуманно здравеопазване и социална работа 9 500 000
Сектор R Култура, спорт и развлечения 3 000 000
Сектор S Други дейности 500 000

Продължителността на изпълнение на всеки проект e 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност;
 • които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • които отговарят на изискванията за средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);
 • кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ           1 000 000 лв.;
 • кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС;
 • които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни;
 • към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).

Критерии за недопустимост на кандидатите:

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти

С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013.

Подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.

Допустими разходи:

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна.

Повече информация относно механизма на изпълнение и отчитане на проектите има включена в Условията за изпълнение към Насоките за кандидатстване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 часа на 24.08.2020 г.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/85df7db2-00ac-47cf-9416-218ae6315c43.

В помощ на заинтересованите лица са служителите от Община Троян: Вера Добрева на тел.: 0670 6 80 16, Снежина Табакова на тел.: 0670 6 80 32 и Мария Минкова на тел.: 0670 6 80 56.

www.troyan.bg

Recent Posts

Поклон!

СУ „Св. Климент Охридски“ заедно с цял Троян скърби за загубата на Марин Радевски. Той беше училищен настоятел и благодетел.… Read More

14 часа ago

Община Троян и Читалище “Наука-1870 г.” откриват траурен кът за Марин Радевски

Завинаги ни напусна Марин Радевски. Троян изгуби не само най-големия си работодател, но и един човек с огромно сърце, помогнал… Read More

15 часа ago

Завинаги ни напусна Марин Радевски. …

Завинаги ни напусна Марин Радевски. Троян изгуби не само най-големия си работодател, но и един човек с огромно сърце, помогнал… Read More

16 часа ago

Отиде си Марин Радевски

* Той бе явление. От тези, които правят историята. Истински строител на съвременен Троян и съвременна България, който ще остане.Дълбок… Read More

23 часа ago

Отиде си и Марин Радевски

Троян изгуби най-големия си работодател и дарител – инж. Марин Радевски, собственикът на Калинел. Страшната вест покруси много хора, които… Read More

един ден ago

Задава ли се икономическо възстановяване?

Въпросът, който вълнува много предприемачи и домакинства днес е кога икономическият и социалният живот ще се възстановят до нивата от… Read More

един ден ago