Съобщение до заинтересовани лица по смисъла на чл. …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ):

  1. Минко * Илиев, адрес: гр. Пловдив ********, собственик по наследство на поземлен имот идентификатор 73198.508.246 по кадастралната карта на гр. Троян;
  2. Пенко * Илиев, адрес: гр. Пловдив ********, собственик по наследство на поземлен имот идентификатор 73198.508.246 по кадастралната карта на гр. Троян:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ Об-ТСУ-КР-118

гр. Троян, 29.10.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцел II „За търговски магазини“, урегулиран поземлен имот (УПИ) III-244,248 и УПИ V-240 в квартал 12 по регулационния план на квартал „Кнежки лъг и Василевско“ на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.508.240, 73198.508.241, 73198.508.242, 73198.508.243, 73198.508.244 и 73198.508.248  по  кадастралната карта на град Троян), като се обособяват нови УПИ ІІІ-464 „За общес-твено обслужване и производствена дейност“, V-462 „За жилищно застрояване“ и VІ-463 „За обществено обслужване и производствена дейност“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованите лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето му на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

* – данните са заличени на основание чл. 6, т. 1, б. „Д“, предложение второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

www.troyan.bg

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

14 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

14 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

18 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago