Промени на местните данъци и такси в община Троян

Уважаеми съграждани,

Както вече Ви информирахме, считано от 01.01.2019
г.  са 
в сила  промени в Закона за
местните данъци и такси, отнасящи се до данък върху недвижимите имоти, които са
отразени в писмата за дължими данъци на всички граждани в страната. Община
Троян положи всички необходими усилия и съумя увеличението за общината да бъде
минимално допустимото по закон.

Важно е да
отбележим още веднъж, че всеки гражданин може да има декларирано само 1 основно
жилище в страната! Всеки гражданин, при необходимост следва да предекларира
своите жилища и да посочи коректно кое е основното жилище, което обитава, за да
ползва съответно полагащото се облекчение. Какви
са промените, които касаят и данъците за недвижими имоти в община Троян:

 • за жилищни
  имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание,
  включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните
  граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г.,
  които за съответната година не са основно
  жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са
  регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма

  данък върху недвижимите имоти е в
  размер от 4,5 до 6 на хиляда, съгласно приетия Закон
  . Община Троян прие
  ставката да е на минимума (4,5 на хиляда). В списъка на
  курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение
  на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г. са включени гр. Троян, с. Шипково и с. Орешак, като
  курорти с местно значение;
 • в случай, че е
  установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекчението не се
  прилага и данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в
  който едновременно са декларирани като основни жилища. Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди
  на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от
  годината.
 • за освобождаване от данък върху недвижимите
  имоти
  или за ползване на
  данъчно облекчение
  се подава декларация по чл.27 от ЗМДТ. Лицата с намалена работоспособност от 50 до
  100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за
  битови отпадъци за основно жилище, като подадат декларация по образец в
  двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.

Отдел „Местни приходи“

Подготовка на терен за изграждане на опитно поле започна в ОУ „Иван Хаджийски“

Почиства се и се обработва задната част на двора, която граничи с църквата. До преди няколко години там се помещаваха учебни и помощни сгради, които в последствие бяха разрушени. „До сега на мястото имаше отломки и строителни отпадъци, които ние събрахме. За целта, през пролетната ваканция направихме доброволна бригада от учители, включиха се и колеги … Continue reading Подготовка на терен за изграждане на опитно поле започна в ОУ „Иван Хаджийски“

Националното изложение – Орешак и Община Троян се готвят за Китай

* 386 експоната, на 82-ма автори, от всички етнографски области на България са натоварени и вече пътуват за Китай * Групата ни се води от кмета Донка Михайлова и управителя на Националното изложение
 Иван Чакъров
По света и у нас
Нинбо, Китай
КАКТО ПО-РАНО ви информирахме, по покана на Китайския културен център в София 17-членна делегация, водена от кмета Донка Михайлова и Иван…