Домузът

* „Била е суша тригодишна./ Пресъхнал Осъм след Троян./ Реката не била излишна/ с едничък вир над Добродан“

Читателите ни пишат  

Авторът Ради Кисьов е дългогодишен учител в родното с. Добродан, Троянско, учителствал е и на други места из страната. Поет, автор на химна на гр. Созопол и почетен жител на морския град. Краевед, написал история на родното с. Добродан. Антикомунист, репресиран от червената власт преди 1989 г., вкарван в затвора. Човек с много будно гражданско чувство и до днес, вече минал…

Кметът Михайлова подписа договор с …

На 8.01. кметът Михайлова подписа договор с изпълнителя на проекта за реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ – „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София, представляван от Бончо Бонев.

Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ е подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Разработката на Техническия проект за обект: „Реконструкция ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, обхваща улица „Стефан Караджа“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Симеон Велики“. Съществуващата ширина на уличното платно и тротоарите е променлива, като моментната настилка на тротоарите е от бетонови плочи, а уличното платно с асфалтова настилка. Съгласно проектната разработка, СМР на улицата е разделена на пет етапа. Максималният надлъжен наклон е 14,77%, а минималният е 1,16%. В участъка оформен между улици „Незабравка“ и „Здравец“ в момента уличната настилка е реализирана със скални павета, като в проектната разработка е предвидено да се изпълни нова улична основа и асфалтова настилка. Проектът предвижда изпълнение на улични и тротоарни настилки, като те са с променлива ширина. Предвидено е да се положат нови бетонови бордюри 15/25/50 см. Тротоарните площадки се предвижда да се изпълнят от вибропресовани бетонови плочи. В зоната на  кръстовищата е предвидено да се изпълнят рампи за хора с увреждания с максимален наклон до 5%. Запазва се съществуващото отводняване на улицата с дъждоприемни оттоци, като се предвижда подмяна на дъждоприемните решетки. Предвидена е подмяната на ревизионни чугунени  и стоманобетонови капаци на ревизионни шахти.

Дължината на работния участък е 798.74 м., а площта на улично платно – 5 870 кв. м. Тротоарите, по които ще бъде работено, са с площ – 3 660 кв. м., а дължината на бордюрите – 1 710 м. Фирмите-изпълнители, избрани след провеждане на процедури съгласно Закона за обществени поръчки, са: Авторски надзор – „ЛАЛЕВ ЛСЛ“ ЕООД, гр. Троян, представлявано от инж. Любомир Лалев; Строителен надзор – ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ гр. София, представлявано от инж. Кънчо Паскалев. Стойност на СМР – 440 336,39 лв. без ДДС или 528 403,66 лв. с ДДС.

Кметът Михайлова подписа договор с …

На 8.01. кметът Михайлова подписа договор с изпълнителя на проекта за реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ – „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София, представляван от Бончо Бонев.

Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ е подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Разработката на Техническия проект за обект: „Реконструкция ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, обхваща улица „Стефан Караджа“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Симеон Велики“. Съществуващата ширина на уличното платно и тротоарите е променлива, като моментната настилка на тротоарите е от бетонови плочи, а уличното платно с асфалтова настилка. Съгласно проектната разработка, СМР на улицата е разделена на пет етапа. Максималният надлъжен наклон е 14,77%, а минималният е 1,16%. В участъка оформен между улици „Незабравка“ и „Здравец“ в момента уличната настилка е реализирана със скални павета, като в проектната разработка е предвидено да се изпълни нова улична основа и асфалтова настилка. Проектът предвижда изпълнение на улични и тротоарни настилки, като те са с променлива ширина. Предвидено е да се положат нови бетонови бордюри 15/25/50 см. Тротоарните площадки се предвижда да се изпълнят от вибропресовани бетонови плочи. В зоната на  кръстовищата е предвидено да се изпълнят рампи за хора с увреждания с максимален наклон до 5%. Запазва се съществуващото отводняване на улицата с дъждоприемни оттоци, като се предвижда подмяна на дъждоприемните решетки. Предвидена е подмяната на ревизионни чугунени  и стоманобетонови капаци на ревизионни шахти.

Дължината на работния участък е 798.74 м., а площта на улично платно – 5 870 кв. м. Тротоарите, по които ще бъде работено, са с площ – 3 660 кв. м., а дължината на бордюрите – 1 710 м. Фирмите-изпълнители, избрани след провеждане на процедури съгласно Закона за обществени поръчки, са: Авторски надзор – „ЛАЛЕВ ЛСЛ“ ЕООД, гр. Троян, представлявано от инж. Любомир Лалев; Строителен надзор – ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ гр. София, представлявано от инж. Кънчо Паскалев. Стойност на СМР – 440 336,39 лв. без ДДС или 528 403,66 лв. с ДДС.

Кметът Михайлова подписа договор с …

На 8.01. кметът Михайлова подписа договор с изпълнителя на проекта за реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ – „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София, представляван от Бончо Бонев.

Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ е подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Разработката на Техническия проект за обект: „Реконструкция ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, обхваща улица „Стефан Караджа“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Симеон Велики“. Съществуващата ширина на уличното платно и тротоарите е променлива, като моментната настилка на тротоарите е от бетонови плочи, а уличното платно с асфалтова настилка. Съгласно проектната разработка, СМР на улицата е разделена на пет етапа. Максималният надлъжен наклон е 14,77%, а минималният е 1,16%. В участъка оформен между улици „Незабравка“ и „Здравец“ в момента уличната настилка е реализирана със скални павета, като в проектната разработка е предвидено да се изпълни нова улична основа и асфалтова настилка. Проектът предвижда изпълнение на улични и тротоарни настилки, като те са с променлива ширина. Предвидено е да се положат нови бетонови бордюри 15/25/50 см. Тротоарните площадки се предвижда да се изпълнят от вибропресовани бетонови плочи. В зоната на  кръстовищата е предвидено да се изпълнят рампи за хора с увреждания с максимален наклон до 5%. Запазва се съществуващото отводняване на улицата с дъждоприемни оттоци, като се предвижда подмяна на дъждоприемните решетки. Предвидена е подмяната на ревизионни чугунени  и стоманобетонови капаци на ревизионни шахти.

Дължината на работния участък е 798.74 м., а площта на улично платно – 5 870 кв. м. Тротоарите, по които ще бъде работено, са с площ – 3 660 кв. м., а дължината на бордюрите – 1 710 м. Фирмите-изпълнители, избрани след провеждане на процедури съгласно Закона за обществени поръчки, са: Авторски надзор – „ЛАЛЕВ ЛСЛ“ ЕООД, гр. Троян, представлявано от инж. Любомир Лалев; Строителен надзор – ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ гр. София, представлявано от инж. Кънчо Паскалев. Стойност на СМР – 440 336,39 лв. без ДДС или 528 403,66 лв. с ДДС.

24 жители на община Троян са получили подпомагане от …

През отчетната 2019 г., Комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян продължи своята дейност в подкрепа на граждани, които не могат сами или с подкрепата на близки да покрият разходите си за лечение.

През годината са приети общо 37 заявления на граждани от Община Троян, проведени 7 заседания на Комисията. Отпуснатите средства от Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян през 2019 г. са в размер на 23936.16 лв., като са подпомогнати 24 граждани, във връзка с проведено скъпо струващо лечение. Направени са 2 отказа за отпускане на помощ, а 1 лице е починало.

През годината са събрани дарения от вноски на служители на Общинска администрация Троян, дарения от граждани, вкл. дарител, получил помощ от Фонда,  дарителски кампании на НУ „Христо Ботев“, СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян и ОбКБППМН в размер на 3564.10 лв., а предоставени средства от общинския бюджет са в размер на 35 000 лв.

От учредяването на Общински солидарен фонд за лечение на граждани от Община Троян през 2014 г. до края на 2019 г. в Община Троян са постъпили 148 заявления от граждани за отпускане на финансова помощ за възстановяване на извършени разходи за лечение. Проведени са 46 заседания на Комисията и взети 119 решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 106978.68 лв.

Съгласно приетия от Общински съвет – Троян Правилник за организация на работата солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян, дейността на комисията се избира от Общинския съвет за срока на мандата на органите на местното самоуправление. Подадените след последното заседание на комисията през месец септември 2019 г. заявления от граждани за подпомагане лечението на граждани от община Троян ще бъдат разгледани през 2020 г.

С Решение на Общински съвет-Троян от месец декември е определен състав на Комисията на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян за мандат 2019-2023 г., като председател отново е д-р Петьо Маринов, член е д-р Бонка Миховска – общински съветник, секретар и останалите двама членове са представители на Общинска администрация Троян.