39 221 болнични листи са издадени през 2019 г. в област Ловеч. Над 10 милиона лева са изплатени като обезщетения за безработица

През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в ТП на НОИ – Ловеч са постъпили – 41 421 бр. документи и данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и помощи, от тях за болнични листове –  39 221 бр. ЗаПрочети повече:

На вниманието на Юлиан К. Глатц, Николай Ц. …

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-155

гр. Троян,  23.12.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 1598/20.12.2019 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.144.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Кючук саат“, с отреждане на имота „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, 9.00 – 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ
Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“