Приказка на български звуча в ефира на Казахстан

Приказка на български звуча в ефира на Казахстан
Учителката Ангелина Иванова прочете на български и руски език приказката „Дядо вади ряпа“ и поднесе приветствието на българите, които живеят в Казахстан, за националния празник там 1 май. Изпълнението на приказката може да се види в „Youtube“.

Г-жа Иванова живее в Добродан и работи в Троян като преподавателка по български език и литература. С Казахстан я свързва доскорошната и работа в Павлодар след спечелен конкурс на Образователното министерство.

Ето какво разказва Ангелина Иванова за малко познатата за нас страна на стената си във фейсбук.

„1 май в Казахстан е национален празник. С указ на първия президент на независим Казахстан Нурсултан Назърбаев 1 май е обявен за Празник на единството на народа на Казахстан (рус. Праздник единства народа Казахстана / каз. Қазақстан халқының бірлігі күні). Денят се отбелязва с много тържества, като акцентът е върху традициите и националния език на националните малцинства (които са над 120). Представители на отделните народности поздравяват сънародниците си на своя роден език, а тъй като тази година празненствата ще са виртуални, в празничния блок са включени и различни текстове, прочетени на различни езици.

За мен беше чест да произнеса приветствието на българите от Павлодарска област, както и да прочета кратка приказка на български и руски език.“

 

Прикачваме видеклиповете от YouTube профила на г-жа Иванова:

 

Свободата на медиите и пандемията от Covid 19

* България е единствената страна в ЕС, в която ситуацията със свободата на медиите се оценява като „лоша“
 3 май
Световен ден на свободата на пресата
КРИЗАТА с коронавируса засегна силно медиите в момент, в който те имат ключово значение за осигуряване на точна информация относно епидемията…

Проект "Патронажна грижа в Община Троян" – …

 

Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-C01

ИНФОРМАЦИЯ

Община Троян сключи допълнително споразумение № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0038-C01 за реализиране на Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на допълнителната безвъзмездна финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 275 070 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобила, с който ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

Допълнителната дейност включена към действащия от 01.07.2019 г. проект „Патронажна грижа в Община Троян“ е: Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

Срокът за реализиране на допустимите дейности, по Компонент 3 е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 173 нуждаещи се лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/ца. до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Персоналът по Проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: двама диспечери, за приемане на заявки от гражданите по телефона и 25 щата домашни помощници, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Домашните помощници ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

Открита е телефонна линия 070014721 (на цената на един градски разговор), на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.


Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект "Патронажна грижа в Община Троян" – …

 

Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-C01

ИНФОРМАЦИЯ

Община Троян сключи допълнително споразумение № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0038-C01 за реализиране на Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на допълнителната безвъзмездна финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 275 070 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобила, с който ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

Допълнителната дейност включена към действащия от 01.07.2019 г. проект „Патронажна грижа в Община Троян“ е: Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

Срокът за реализиране на допустимите дейности, по Компонент 3 е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 173 нуждаещи се лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/ца. до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Персоналът по Проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: двама диспечери, за приемане на заявки от гражданите по телефона и 25 щата домашни помощници, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Домашните помощници ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

Открита е телефонна линия 070014721 (на цената на един градски разговор), на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.


Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект "Патронажна грижа в Община Троян" – …

 

Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-C01

ИНФОРМАЦИЯ

Община Троян сключи допълнително споразумение № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0038-C01 за реализиране на Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на допълнителната безвъзмездна финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 275 070 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобила, с който ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

Допълнителната дейност включена към действащия от 01.07.2019 г. проект „Патронажна грижа в Община Троян“ е: Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от COVID-19.

Срокът за реализиране на допустимите дейности, по Компонент 3 е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 173 нуждаещи се лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/ца. до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Персоналът по Проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: двама диспечери, за приемане на заявки от гражданите по телефона и 25 щата домашни помощници, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Домашните помощници ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

Открита е телефонна линия 070014721 (на цената на един градски разговор), на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.


Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз