Хотелите и местата за настаняване отварят врати от 13 май

Това заяви на брифинг министърът на туризма Николина Ангелкова

От 13 май врати отварят хотелите и местата за настаняване в България, спазвайки всички изисквания и ограничения. Това заяви министърът на туризма  Николина Ангелкова и призова българските граждани да подкрепят родните хотелиери и сектора. 

Тя благодари на премиера, на своите колеги и на депутатите за мерките, които са предложени и са свързани с ваучерите за туризъм особено за хората на първа линия и с насърчаване на чартърите, така и с удължаването на срока до 12 месеца за туроператорите, които да могат да предлагат ваучери. По думите й друга важна мярка, заложена в настоящия законопроект, е свързана с възможността да се предлагат безплатни или намалени цени на плажни принадлежности.

 „В закона е заложено, че те трябва да бъдат намалени именно на 50 %. Това са мерки, свързани с насърчаване на вътрешния туризъм“, посочи Николина Ангелкова. 

В рамките на утрешния ден ще се приемат единни правила за пътуване в рамките на ЕС, както и извън него. До отмяна на извънредното положение, всички чужденци, влизащи в страната, ще бъдат поставяни под 14-дневна карантина. 

Галерия „Серякова къща“ възстановява нормалното си работно време

Галерия
От 13 май галерия „Серякова къща“ възстановява нормалното си работно време и отваря изложбените си зали за посетители при досегашното си работно време.

След извънредното положение са останали две изложби, които могат да бъдат разгледани от посетителите до края на месец Май:

  • Етаж 1 – Изложба живопис на Добромир Нешев
  • Етаж 2 – Изложба „Мигове“ на Руми Живкова

Служителите на галерията гарантират, че всички хигиенни мерки необходими за здравето и комфорта на посетителите са предприети.

Заповед № 594 от 11.05.2020 г. …

ЗАПОВЕД

594 / 11.05.2020 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I-1 от 28.02.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение   № 9 от Протокол № 8/15.04.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и заявление с входящ № ГА-13-9/11.03.2020 г. от Мартин Любчев Маринов,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на град Троян, община Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназ-начението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Заповед № 594 от 11.05.2020 г. …

ЗАПОВЕД

594 / 11.05.2020 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-2, т. I-1 от 28.02.2020 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение   № 9 от Протокол № 8/15.04.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и заявление с входящ № ГА-13-9/11.03.2020 г. от Мартин Любчев Маринов,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.451.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на град Троян, община Троян, местност „Телчерево“, с цел промяна предназ-начението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно застрояване“, при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


В помощ на бизнеса

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МПС“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект –  3 000 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект – 10 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер до 10% от „нетните приходи за продажби“ за 2019 г.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, предлагаме на Вашето внимание пакета с документи, за да може предварително да се запознаете с изискванията по процедурата.

Пакетът с документи за предварително запознаване, може да намерите ТУК.

Проектните предложения ще могат да се подават през информационната система ИСУН 2020 след официалното публикуване на утвърдения пакет документи и обявяването на процедурата в максимално кратки срокове.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected].

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: [email protected] или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index.

В помощ на желаещите да кандидатстват са и служителите от Община Троян: Вера Добрева на тел.: 0670 6 80 16, Снежина Табакова на тел.: 0670 6 80 32 и Мария Минкова на тел.: 0670 6 80 56, от които също можете да получите пакета с документи за предварително запознаване.