Екшън в ранни зори на пазара

Екшън в ранни зори на пазара
Много рано сутринта продавачи са се сбили на Кооперативния пазар за място. Това довери един от участвалите в разправията.

Очевидно предлагането е далеч по-голямо от възможните места, а и не всички позиции водят до добра печалба и привличат купувачи. Вероятно и всеобщата изнервеност поради коронавируса и дългата изолация също си казва думата може би подобни инциденти са само предвестник на нещо, което все още не се е проявило. Иначе пазарният ден премина спокойно, ръмящият дъжд не бе отказал тези, които пазаруваха разсади, цветя и зеленчуци за трапезата си.

Нямаме информация дали е викана полиция, за да възстановява реда, или пък хората сами са се споразумели. Някои от продавачите идват особено рано, за да заемат по-добри места, нашият източник сподели, че е дошъл в 2 часа през нощта.

ЛАЙЪНС КЛУБ София Кепитал с дарение за Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян

айънс Клуб София Капитал с президент Ивелин Кичуков финансира закупуването на система за дезинфекция Nocospray/Nocolyse на френската фирма OXY’PHARM на стойност 5000 лева.  Дарението е за Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян  с управител д-р Цветомила Дудевска и е съобразено с нуждите на лечебното заведение.

Системата за дезинфекция NOCOSPRAY/NOCOLYSE (производство на френската фирма OXY’PHARM) е с доказан пълен спектър на действие (бактерицидно, фунгицидно, спороцидно и вирусоцидно) и е ефективна и срещу nCOV – Coronavirus. (Коронавирус).

Коронавирусът е чувствителен към H2О2 (водороден пероксид) и реагира на дезинфектантите много повече отколкото норовирусите, аденовирусите или полиовирусите, при които Nocospray дава много добри резултати. За разлика от тях обаче е много по – заразен и опасен.

Системата се състои от машина Nocospray за дифузия на дезинфектанта и препарат за дезинфекция Nocolyse. Дезинфекантът Nocolyse е на базата на водороден пероксид, който е 100% биоразградим и това го прави най-добрия и безопасен препарат за преборване с вируси, бактерии и спори в обществени учреждения, детски градини, училища, здравни заведения.

Дезинфекциращата система извършва едновременна дезинфекция на въздуха, повърхностите и пространствата (шкафове, вдлъбнатини, чекмеджета, др.), които са в контакт с вече дезинфекцирания въздух. Уредът превръща дезинфектанта в газообразно състояние и създава изкуствено интензивна циркулация на въздуха в помещението, като по този начин позволява дезинфекция дори на най-недостъпните места без да предизвиква корозия и оксидиране, включително и на електрониката.

Системата е абсолютно автономна и не изисква човешка намеса. Системата има двустранно действие: за превенция както срещу коронавируса, така и срещу причинителите на сезонните грипни инфекции и за шоково третиране в случай на зараза, като ефектът зависи от вида на използвания дезинфектант и времето на третиране. Дезинфектантите са официално разрешени от Министерство на здравеопазването в България.

Дарението е част от инициативите на Лайънс Клуб София Капитал в борбата с пандемията COVID-19. Президентът на клуба Ивелин Кичуков и неговите членове ще продължат с общи усилия мисията си да подобряват качеството на живот чрез своите хуманитарни и благотворителни дейности в полза на обществото.

С над 2000 души е намаляло населението на област Ловеч за една година

Брой и структури на населението

Към 31
декември 2019 г. населението на област Ловеч е 122 546 души, което
представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В
сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 327 души (1.9 %).

Мъжете са 59 658 (48.7%), а
жените – 62 888 или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени.

Население на област Ловеч към 31.12. по години и пол

                                                                                                                            брой

Години Общо Мъже Жени
2015 131 493 64 275 67 218
2016 129 222 63 102 66 120
2017 126 961 61 906 65 055
2018 124
873
60
836
64
037
2019 122
546
59
658
62
888

Продължава процесът на остаряване на населението, изразяващ се в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 33 118, или 27.0% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 31.3%, а на мъжете – 22.5%. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 16 516, или 13.5% от общия брой на населението, дял, който за 2018 г. е 13.4%. За страната този показател е 14.4%.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Ловеч е 68.1%, при 56.4% за страната.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 61.1%, отколкото в селата – 81.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Ловеч през 2019 г. е 46.9 години, като при мъжете е 45.0 г., а при жените – 48.8 г. За страната средната възраст на населението е 43.9 г., при мъжете – 42.1 г., а при жените – 45.7 г.

Остаряването на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и на 64 години и 2 месец за мъжете.

Към края на 2019 г. под трудоспособна възраст е 14.4% от населението, като 64.4% от него живее в градовете на област Ловеч.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г.  е 67 649 души или 55.2% от населението на област Ловеч, като мъжете са 36 491, а жените – 31 158. Броят на трудоспособното население намалява с 1 338 души, или с 1.9%  спрямо предходната година. В градовете живеят  65.8% от трудоспособното население на областта.

Над трудоспособна възраст е 30.4% от населението, като 42.8% от него живее в селата.                                                                               

Възпроизводството
на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско
заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна
възраст /15-19 години/  и броя на
излизащите от трудоспособна възраст /60-64 години/. Към 31.12.2019 г. за област
Ловеч това съотношение е 64.2, при 65.9 за страната.

Раждаемост

Броят на
живородените деца през 2019 г. в област Ловеч е  969. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с
59 деца, или с 5.7%. Коефициентът на раждаемост в областта през 2019 г. е 7.8‰.

Броят на
живородените момчета е 506, с 43 повече от броят на живородените момичета, или
на 1 000 момчета се падат 915 момичета. В градовете и селата живородените са
съответно 602 и 367 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.7‰, а в
селата 8.0‰.

През 2019 г. в област Ловеч средната възраст на майката
при раждане на първо дете е 25.1 години, при 27.3 г. за страната.

Запазва се
относителният дял на извънбрачните раждания. През 2019 г. броят на живородените
извънбрачни деца е 724, което представлява 74.7% от всички живородени, и в
сравнение с предходната година те намаляват с един процентен пункт. За страната
процентът на

живородените
извънбрачни деца е 58.4%.  Високата
извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на
съжителствата без оформен юридически брак.

Смъртност

Броят на
умрелите в област Ловеч е 2 582 души, а коефициентът на обща смъртност е 20.9‰.
Спрямо предходната година броят на
умрелите се е увеличил със 100 души, или с 4.0%. Смъртността сред мъжете(22.5‰)
продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността при жените(19.4‰).

През 2019 г.
на 1 000 жени в област Ловеч умират 1 103 мъже. Продължават и силно
изразените различия в смъртността сред градското и селското население.
Коефициентът на смъртност в селата е по-висок(26.2‰), отколкото в градовете(17.8‰).

През 2019 година в
област Ловеч са починали 2 деца на възраст до една година. Коефициентът на
детска смъртност за област Ловеч е 2.1‰, при среден за страната – 5.6‰.

Брачност и бракоразводност

През 2019 г. в
област Ловеч са регистрирани 390 брака, с 58 повече от 2018 година. От тях 248,
или 63.6% се отнасят за населението в градовете. В селата са сключени 142 брака.
Коефициента на брачност[3]
през 2018 г. е бил 2.6‰, а през е 2019 г. 3.2‰.

Броят на разводите
в област Ловеч през 2019 г. е 193, с 13 повече спрямо предходната година.

Естествен[4] и
механичен прираст на населението

През 2019 г.
естественият прираст на населението на област Ловеч е отрицателен – минус 1 613,
тъй като през последните години умират повече хора, отколкото се раждат.

По-силно
изразен е отрицателния прираст в селата – минус 832, отколкото в градовете на
областта – минус 781.


[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението
в „зависимите“ възрасти /населението под 15 и на 65 и повече навършени години/
на 100 лица от населението в независимите възрасти /от 15 до 64 години/.
Изчислява се в проценти.

[2] Възрастовите граници за разпределение по категориите под,
във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредба за пенсиите и
осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г.

[3] Брой сключени бракове на 1 000 души от средногодишното
население

[4] Разликата между живородените и умрелите

Механичният
прираст също е отрицателен – минус 714, което означава, че броят на изселилите
се (3 484) e по-голям от броя на заселилите се в областта.

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

 Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система “Демография” в Националния статистически институт.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци

ЕСГРАОН – ТДС:
съобщение за раждане, съобщение за смърт, съобщение за сключен граждански брак,
съобщение за прекратен граждански брак и адресна карта за промяна на настоящ
адрес.

 Данните за броя на населението и настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишния брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната година и края на отчетната година.

„Хартиеният принц” и 4 „а” клас на НУ „Христо Ботев” – Троян

„Хартиеният принц” и 4 „а” клас на НУ „Христо Ботев” -  Троян
На 19 май 2020 г., в библиотеката имаше интересно и мило посещение. 4 „а” клас на НУ „Хр. Ботев” – Троян сложиха край на тригодишния си проект „Прочети ме и ме превърни в Умен град” – „умен”, защото неговите бъдещи жители трябва да четат, „град”, защото всяка прочетена книжка се превръща в хартиена къщичка с прозорче, на което е записано заглавието на книжката, страниците и нейният читател. Направен е и специален дневник, в който всеки ученик си има своя страница,…

Равносметката за първата година е впечатляваща: 233 прочетени книги от 24 ученици, 21 418 общо прочетени страници. Първите 6 ученици, прочели най-много страници, формират управлението на „Умен град”, а именно: Кмет – 68 прочетени книги/ 3889 страници; Директор на Музей за приложно изкуство – 18 прочетени книги/ 2211 страници; Председател на читалище – 10 прочетени книги/ 2150 страници; Директор на Картинна галерия – 33 прочетени книги/ 1842 страници; Директор на училище – 10 прочетени книги/ 1355 страници; Директор на библиотека – 11 прочетени книги/ 1094 страници.

Призовете на победителите всяка година се връчват от кмета на Троян – Донка Михайлова, и от ръководителите на другите институции в града.

За миналата учебна година призьорите бяха: кмет – Пресияна Василевска (2692 страници), Директор на Музей за приложно изкуство – Полина Трифонова (2283 страници), Председател на читалище – Денислава Николова (2038 страници), Директор на Картинна галерия – Ивайла Нешева (1757 страници), Директор на училище – Марая Мацин (1617 страници).

Тази учебна година четвъртокласниците са променили мотото на проекта – „Умна цветна градина”. Възникналата пандемия налага четенето на книгата „Хартиеният принц”, започнало в училище колективно, да продължи онлайн. И тази година с най-много прочетени страници е Пресияна Василевска – над 2000 страници. Преди да заеме заслужено кметския стол за пореден път, Пресияна заедно с г-жа Олга Константинова и своята съученичка Даная дойдоха в библиотеката и дариха книгата, за да достигне и до други читатели.

На умното, четящо и знаещо момиче Пресияна Василевска ние подарихме книгата на Мария Пар „Вратарката и морето”, за да продължи да се наслаждава на щастливи моменти с книга в ръка, а на инициативната и креативна г-жа Константинова – прекрасно цвете.

Впечатлени сме и радостни от подобни инициативи, провокиращи интерес към книгите и четенето, защото знаем, че децата, които четат, успяват. От сърце го пожелаваме на Пресияна и на всички нейни съученици, разгръщащи с интерес книгите!

 

Източник: НЧ „Наука-1870 г.“ Троян