И Центърът за лица с увреждания в Новата поликлиника – одобрен

* Ще е на първия етаж на запуснатото крило Г на сградата; финансирането с европейски средства – близо 1 млн. лв. * На втория етаж ще е Центърът за лица с умствена недостатъчност, също финансиран с европейски средства
Социално
Сегашното състояние на крило Г на Новата поликлиника, м. юни 2020 г.
И ВТОРИЯТ проект на Община Троян, който ще е базиран в недостроеното и неизползваемо от близо три десетилетия крило Г на т. нар. Нова поликлиника…

Вижда се краят на общинския кредит от Райфайзен

Вижда се краят на общинския кредит от Райфайзен
През октомври ще бъде изплатен докрай кредитът, който Община Троян има пред Райфайзенбанк и чийто размер към 30 юни е малко над 190 000 лв. До момента са погасени през годината около 286 000 лв. главница и над 2500 лв. лихви.

Краят на кредита ще оставя в бюджета 570 000 лв. годишно. Размерът на дълга е над 904 000 лв., главницата към 1 януари т.г. – 476 000 лв.

www.HemusNews.com

Обявление № Об-ТСУ-КР-72 от 28.07.2020г. …

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Наследници на Цано Вълков с адрес: ******, собственик на имот с идентификатор 70500.517.340, по кадастр. карта на с. Старо село

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-72

гр. Троян, 28.07.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 975/28.07.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ II-161, квартал 13 по плана на с. Старо село (имот с идентификатор 70500.517.341), като се обособи урегулиран поземлен имот (УПИ) II-341 по имотни граници и се запази устройствената зона – „Жм“ за нискоетажно жилищно застрояване.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.


инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция „Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни


Обявление № Об-ТСУ-КР-72 от 28.07.2020г. …

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Наследници на Цано Вълков с адрес: ******, собственик на имот с идентификатор 70500.517.340, по кадастр. карта на с. Старо село

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-72

гр. Троян, 28.07.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед № 975/28.07.2020 г. на Кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ II-161, квартал 13 по плана на с. Старо село (имот с идентификатор 70500.517.341), като се обособи урегулиран поземлен имот (УПИ) II-341 по имотни граници и се запази устройствената зона – „Жм“ за нискоетажно жилищно застрояване.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.


инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция „Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни


Община Троян кандидатства за финансиране с проект …

Община Троян подаде документи, с които кандидатства с разработения проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

Социалната политика водена от Община Троян цели да осигури качествени и достъпни социални услуги на територията на общината, адекватни на потребностите на общностите в риск. Ежегодният мониторинг и оценка в хода на изпълнение на политиките показва липса на услугите, които да оказват подкрепа на лицата с психични разстройства. Това рефлектира от една страна върху качеството им на живот и ограничава тяхното социално включване, а от друга страна е предпоставка за социална изолация. Липсата на социална услуга за тази целева група снижава възможностите за трудова реализация на близките, които полагат грижи за тях. Анализирайки рисковите групи в процеса на наблюдение, данните показват висок брой на лицата с психични разстройства. На територията на община Троян, лицата с водеща диагноза психично заболяване са 98, в т.ч. лицата с трайно намалена работоспособност до 70,99% са 31, от 71% до 89,99 % са 55 и лицата над 90% са 12, в т.ч. 6 с чужда помощ.

Основните потребности на лицата с психични разстройства са свързани с адекватна здравна грижа, изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на достъп до информация, включване в трудотерапия, стимулиране участие в обществения живот, защита на гражданските им права, достъпна архитектурна среда и др. Анализът на потребности на лицата с психични разстройства в община Троян показа необходимост от специализиран център за адекватна грижа и осигуряване на комплексна подкрепа за тяхното социално включване, чрез удовлетворяване на техните физиологични, психологически и социални нужди.

Изградената по проекта социална инфраструктура ще подобри грижата за хората с психични разстройства и значително ще повиши качеството на живот на тях и техните семейства, ще осигури комплексна и дългосрочна грижа за тази целева група. Проектното предложение е на обща стойност 569 957,35 лв.