Семейство Лесидренски с мил жест към децата на Троян

* Надежда и Минко поискали парите за цветя на сватбения им ден да бъдат похарчени за детски играчки и пособия
Дарители
След връчването на дарението в Шошковата къща
МЛАДОТО троянско семейство Надежда и Минко Лесидренски направиха мил жест, като подариха играчки и книжки на децата от Детска градина „Мир“…

На мястото на всяко отстранено дърво по ул. …

Община Троян утвърждава своята позиция по отношение на зелените площи в града, както и намерението на мястото на всяко отстранено старо дърво да бъде засаждано ново.

Само преди месец Общината информира за 40 нови дръвчета, които вече се развиват в града, 20 от които остават спомен от сватбеното тържество на младо троянско семейство. Както вече споменахме, все по-често отговорните институции откриват стари, изсъхнали дървета и такива, при които е започнал необратим процес на гниене – предпоставка за инциденти. Въпреки привързаността към тази зелена растителност, в някои случаи трябва да се предприемат действия по премахване на опасните дървета и подмяната им с нови, по-подходящи видове. В хода на ремонтните дейности по троянската улица „Стефан Караджа“ е констатирана такава зелена растителност, както и дървета, чиято коренова система е превзела тротоарите и е невъзможно реализирането на ремонтните дейности, а заедно с това и спокойното придвижване на майки с колички и пешеходци. Това поражда напрежение сред живущите. Голямата част от тях настояват за подмяна на растителността с подходяща за градски условия. Улицата е един от най-дългоочакваните обекти от живущите в квартала. В ход е процедурата по премахване на част от тези дървета, като за всяко премахнато дърво ще бъдат засадени по 2 нови. Дърветата, които са избрани от експертите са с кълбовидна форма от типа шестил, каталпа или акация, които са с компактна корона и коренова система. Тези видове няма да създават проблеми за къщите в близост, за тротоарните настилки и за подземните комуникации. През есента предстои засаждане на новата зелена растителност в квартала при ул. „Стефан Караджа“.

{gallery}2020/darveta-stefan-karadja{/gallery}

 

 


 

Реализирано компенсаторно засаждане на дървета в Троян – при Малък пазар и по ул.“Ген.Карцов“ (над бензиностанция Петрол):

 

{gallery}2020/darveta-kompensatorno-zasqti{/gallery}

На мястото на всяко отстранено дърво по ул. …

Община Троян утвърждава своята позиция по отношение на зелените площи в града, както и намерението на мястото на всяко отстранено старо дърво да бъде засаждано ново.

Само преди месец Общината информира за 40 нови дръвчета, които вече се развиват в града, 20 от които остават спомен от сватбеното тържество на младо троянско семейство. Както вече споменахме, все по-често отговорните институции откриват стари, изсъхнали дървета и такива, при които е започнал необратим процес на гниене – предпоставка за инциденти. Въпреки привързаността към тази зелена растителност, в някои случаи трябва да се предприемат действия по премахване на опасните дървета и подмяната им с нови, по-подходящи видове. В хода на ремонтните дейности по троянската улица „Стефан Караджа“ е констатирана такава зелена растителност, както и дървета, чиято коренова система е превзела тротоарите и е невъзможно реализирането на ремонтните дейности, а заедно с това и спокойното придвижване на майки с колички и пешеходци. Това поражда напрежение сред живущите. Голямата част от тях настояват за подмяна на растителността с подходяща за градски условия. Улицата е един от най-дългоочакваните обекти от живущите в квартала. В ход е процедурата по премахване на част от тези дървета, като за всяко премахнато дърво ще бъдат засадени по 2 нови. Дърветата, които са избрани от експертите са с кълбовидна форма от типа шестил, каталпа или акация, които са с компактна корона и коренова система. Тези видове няма да създават проблеми за къщите в близост, за тротоарните настилки и за подземните комуникации. През есента предстои засаждане на новата зелена растителност в квартала при ул. „Стефан Караджа“.

{gallery}2020/darveta-stefan-karadja{/gallery}

 

 


 

Компенсаторно засяти дървета:

 

{gallery}2020/darveta-kompensatorno-zasqti{/gallery}

Христо и Мария на протестите в София

* „Партиите не ме интересуват – искам оставката, защото искам справедливост и честност“ * „Всеки от нас, протестиращите,
 има своя причина“
Оставка
Христо и Мария сред протестиращите в София
МАРИЯ Найденова – троянка, от поколението на 90-те, живяла в България и чужбина, и отскоро избрала родния Троян. И Христо Доков – 50-годишен…

Заповед № 996 от 31.07.2020 г. …

З А П О В Е Д

996 / 31.07.2020 г.

На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 2, в условията на чл. 16 и чл. 16а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-06, т. I, т. 3 от Протокол № 06 от 10.04.2020 г. на КЗЗ към МЗХГ, Решение № 4 от Протокол № 12 от 17.06.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. № ГА-13-13 от 24.04.2020 г. от Любомир Емилов Цочев,

 

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.70.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като се отрежда урегулиран поземлен имот (УПИ) II-61 „За жилищно застрояване“ в строителен квартал 427, при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян


*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни