Стефан Йовевски спечели купа ”Долчини – Дупница” – 2020 г.

Стефан Йовевски спечели купа ”Долчини - Дупница” - 2020 г.
На проведените наскоро състезания за купа „Долчини-Дупница”, нашите състезателите отново доминираха. През първия ден от състезанията 10 км общ изкачване със старт в Сапарева баня и финал на Паничище Стефан Йовевски спечели по категоричен начин при момчета старша възраст, а през втория ден се проведе критериум по улиците на Дупница където Стефан Йовевски демонстрира за пореден път класата си завоювайки първо място в своята възрастова група, а при юноши младша възраст нашите състезатели Симеон Петков и Радослав Грънчаров заеха второ…

Състезателите благодарят на Община Троян и спонсорите: „Судал” ЕООД, „Калинел” ЕООД, „Униор” ЕООД, Веломагазин Троян и Бензиностанция „Кампос ойл” благодарение на които постигат своите успехи.

Източник: КК „Хемус-1896“ Троян

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за …

Процедура: BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061-0006-С01.

Бенефициент: Община Троян.

Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции – МТСП и АСП.

Основна цел на проекта е да осигури качествена грижа за лицата с увреждания, включително с тежки увреждания чрез изграждане на алтернативна интегрирана подкрепа в общността.

Проектът подкрепя процеса по деинституционализация на грижата за хората с увреждания и включва ремонт и реконструкция на материална база за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места.

Центърът ще бъде изграден на първия етаж в секция „Г“ на  недостроената поликлиника.

В този център ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, мобилни услуги, 14-дневна заместваща грижа и други подкрепящи дейности за задоволяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и подкрепа на семействата, полагащи грижа за тях.

Стойност на проекта: 999 227.12 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Стойността на проекта представлява 85% съфинансиране от ЕСФ или 849 343.03 лв. и 15 %  национално съфинансиране или 149 884.09 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът включва 40 % кръстосано финансиране от Европейски фонд за регионално развитие на разходите за ремонт и реконструкция на сградния фонд, в който ще се предоставя социалната услуга.

Срок на изпълнение на проекта: 31 месеца, считано от 10.08.2020 г.

 


 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

„Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за …

Процедура: BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061-0006-С01.

Бенефициент: Община Троян.

Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции – МТСП и АСП.

Основна цел на проекта е да осигури качествена грижа за лицата с увреждания, включително с тежки увреждания чрез изграждане на алтернативна интегрирана подкрепа в общността.

Проектът подкрепя процеса по деинституционализация на грижата за хората с увреждания и включва ремонт и реконструкция на материална база за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места.

Центърът ще бъде изграден на първия етаж в секция „Г“ на  недостроената поликлиника.

В този център ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, мобилни услуги, 14-дневна заместваща грижа и други подкрепящи дейности за задоволяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и подкрепа на семействата, полагащи грижа за тях.

Стойност на проекта: 999 227.12 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Стойността на проекта представлява 85% съфинансиране от ЕСФ или 849 343.03 лв. и 15 %  национално съфинансиране или 149 884.09 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът включва 40 % кръстосано финансиране от Европейски фонд за регионално развитие на разходите за ремонт и реконструкция на сградния фонд, в който ще се предоставя социалната услуга.

Срок на изпълнение на проекта: 31 месеца, считано от 10.08.2020 г.

 


 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

„Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

Обявление № Об-ТСУ-КР-74 от 29.07.2020 г. …

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Валентина * Христова с адрес: гр. Троян, ******, съсобственик на имот с идентификатор 35290.28.13 по кадастр. карта на гр. Троян;
  2. Станимир * Пейковски с адрес: гр. Троян, ******, съсобственик на имот с идентификатор 35290.28.13 по кадастр. карта на гр. Троян.

 

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-74

гр. Троян, 29.07.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 35290.28.50 и 35290.28.51, местност „Ливадето“ по ККР на село Калейца, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане за Предимно производствена зона (Пп) – „За безотпадно производство“, съгласно заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, съставено от възложителя и скица-проект.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.


инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Обявление № Об-ТСУ-КР-74 от 29.07.2020 г. …

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Валентина * Христова с адрес: гр. Троян, ******, съсобственик на имот с идентификатор 35290.28.13 по кадастр. карта на гр. Троян;
  2. Станимир * Пейковски с адрес: гр. Троян, ******, съсобственик на имот с идентификатор 35290.28.13 по кадастр. карта на гр. Троян.

 

Заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-74

гр. Троян, 29.07.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 35290.28.50 и 35290.28.51, местност „Ливадето“ по ККР на село Калейца, община Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане за Предимно производствена зона (Пп) – „За безотпадно производство“, съгласно заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, съставено от възложителя и скица-проект.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

 

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.


инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни