Заповед № 1145 от 28.08.2020 г. …

ЗАПОВЕД

№ 1145/28.08.2020 г.

На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-10, т. I, т. 3 от Протокол № 10/19.05.2020 г. на КЗЗ към МЗХГ, Решение № 4 от Протокол № 15/05.08.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с входящ № ГА-13-25/02.06.2020 г. от Симеон Хр. Спасов,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.98.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, местн. „Миревското“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като имотът се отрежда „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път. Изграждането на техническата инфраструктура е изцяло за сметка на собственика на имота.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Заповед № 1145 от 28.08.2020 г. …

ЗАПОВЕД

№ 1145/28.08.2020 г.

На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-10, т. I, т. 3 от Протокол № 10/19.05.2020 г. на КЗЗ към МЗХГ, Решение № 4 от Протокол № 15/05.08.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с входящ № ГА-13-25/02.06.2020 г. от Симеон Хр. Спасов,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.98.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, местн. „Миревското“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като имотът се отрежда „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път. Изграждането на техническата инфраструктура е изцяло за сметка на собственика на имота.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян