Обучение в електронна среда

  

 

Учениците от гимназиален етап (VIII – XII  клас) преминават на обучение от разстояние в електронна среда считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

 

Обучението се осъществява по утвърденото седмично разписание за първи учебен срок, като първият учебен час започва в 8.00 ч. и стриктно се спазва утвърденият график за учебни часове и междучасия. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение в електронна среда е 40 минути.

 

Присъствието на учениците в учебните часове в електронна среда е задължително, като е необходимо да имат включена камера и микрофон и да вземат участие в учебния час. На учениците, които не се включват, ще бъдат отразявани отсъствия, както при присъствен учебен процес.

 

Обучението се осъществява синхронно в платформата Microsoft Teams.

 

Учителите отразяват в електронния дневник темите, отсъствията на учениците и оценките.

 

 

Съобщение до Екатерина Лазарова и Румяна Лазарова

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак
  2. Румяна * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-110

гр. Троян, 2.10.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на   застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор за поземлен имот с идентификатор 53707.502.173 по  кадастралната карта на с. Орешак, попадащ в парцел   ХІV-970, кв. 51  по ЗРП на с. Орешак,  като се обособи  нов   УПИ ХІV-173,  отреден  „За жилищно застрояване“ по имотни границици, с устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Съобщение до Екатерина Лазарова и Румяна Лазарова

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак
  2. Румяна * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-110

гр. Троян, 2.10.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на   застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор за поземлен имот с идентификатор 53707.502.173 по  кадастралната карта на с. Орешак, попадащ в парцел   ХІV-970, кв. 51  по ЗРП на с. Орешак,  като се обособи  нов   УПИ ХІV-173,  отреден  „За жилищно застрояване“ по имотни границици, с устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Съобщение до Екатерина Лазарова и Румяна Лазарова

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Екатерина * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак
  2. Румяна * Лазарова с адрес: гр. София, ******, собственик по наследство на имот с идентификатор 53707.502.565, по кадастр. карта на с. Орешак

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереторията (ЗУТ), следното:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-110

гр. Троян, 2.10.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на   застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот с идентификатор за поземлен имот с идентификатор 53707.502.173 по  кадастралната карта на с. Орешак, попадащ в парцел   ХІV-970, кв. 51  по ЗРП на с. Орешак,  като се обособи  нов   УПИ ХІV-173,  отреден  „За жилищно застрояване“ по имотни границици, с устройствена зона „Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: макс. видочина – до 10., плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в четиринадесен дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта да общинска администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересованото лице след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров /П/

Директор дирекция “Устройство на територията”

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Спират движението на превозни средства по улица „Хан Аспарух“ за строително ремонтни дейности

Спират движението на превозни средства по улица
От Община Троян съобщават, че от утре, 29.10.2020 г. /ЧЕТВЪРТЪК/, поради изпълнението на обект „Текущ ремонт улици град Троян“, ще започнат строително ремонтни работи на ул. „Хан Аспарух“, което ще възпрепятства влизането на пътни превозни средства. Необходимо е гражданите да отстранят от строителната площадка личните си пътни превозни средства в часовия период (08:00-17:00 ч.) до приключване на строителните работи.

Благодарим за Вашето разбиране и молим да ни извините за причиненото неудобство!

С уважение,

Община Троян

Публикация: www.HemusNews.com