Всички публикации от sed

Становище на коалицията

Във връзка с подписването на споразумение за толерантност по време на кампанията за провеждане на местните избори на 25 октомври 2015 г. коалиция „Избор за Троян“ изразява следното становище:

I. Коалиция „Избор Троян“ безусловно спазва законите на страната и не е нужно с избирателни извадки от тях да преповтаря намерения за спазването им. Какво по-силно доказателство за съблюдаване на законността и зачитане на демократичните принципи от факта, че най-вече благодарение на коалиция „Избор Троян“ с Решение №9588/17.09.2015 г. на Върховния административен съд (ВАС) беше отменено като НИЩОЖНО Решение №2108/11.09.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което си решение ЦИК погазваше грубо закона и поставяше в неравностойно положение всички местни коалиции и инициативни комитети в страната. Решение, с което се създаваха и предпоставки за търговия на едро с гласове. Важно обаче е да отбележим, че същото това решение на ЦИК бе взето от законните представители на същите тези партии, които сега гръмогласно тръбят за почтеност и демокрация.

II. Водени от желанието ни за политическа толерантност и почтеност предложихме някои допълнения в Споразумението за политическа толерантност.

1. По наше предложение в споразумението се добави „предизборната кампания да се води на български език“.

2. Подписалите споразумението на 2 октомври 2015 г. не приеха две точки от нашите предложения:

  • т. 1. „ОСЪЖДАТ незаконните практики от предходни избори в община Троян – адресна регистрация на лица в населени места в Общината с цел участие в изборите (изборно номадство) и даване на пари срещу гласуване в полза на конкретен кандидат (купуване на гласове)“;
  • т. 2. „Да не участват в практики, свързани с адресна регистрация на лица в населени места в общината с цел участие в изборите (изборно номадство) и даване на пари срещу гласуване в полза на конкретен кандидат (купуване на гласове)“.

Защо не се приеха тези допълнения? Тези, които не приеха предложенията ни, или не знаят за такива нарушения в предишните избори, или имат намерения отново да процедират по същия начин.

Подписка в подкрепа на децата с увреждания

Уважаеми съграждани, коалиция „Избор за Троян“ ви призовава да подкрепите с подписа си благородната кауза и да гласувате „За!“ децата и младежите с увреждания, за да измием срама, който ни навлякоха общинската администрация и Общинския съвет. Благодарим ви!

 

ПОДПИСКА

в подкрепа на децата и младежите с увреждания
и изграждане на дневни центрове
за деца и младежи с увреждания

Граждани и организации, с поставения по-долу подпис:

1. Изискваме от Общинската администрация и Общинския съвет на гр. Троян да уважават и зачитат правата на децата и младите хора с увреждания, както и техните семейства. Всички те имат право да водят пълноценен живот. Живот, достойно адаптиран към съвременните условия;

2. Настояваме да бъдат изградени дневни центрове за деца и младежи с увреждания.

Коалиция „Избор за Троян“ изразява безрезервно съпричастността си към засегнатия проблем. Присъединяваме се към инициативата за подписката и призоваваме всички свои симпатизанти да се ангажират със своя подпис, за една благородна кауза. Ние категорично заявяваме, че със своите действия, сега и в бъдеще, ще работим за изграждането на дневни центрове за деца и младежи с увреждания.

Общинският съвет гласува „против“ децата

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, на 24 септември 2015 г. общинската администрация и Общинският съвет за пореден път демонстрираха недостойно и нехуманно отношение към децата и младежите с увреждания, които живеят в град Троян и на територията на общината.

ВЪВ ВРЪЗКА с приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Троян 2016-2020 г. общинската администрация изготвя документ, озаглавен „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на община Троян – Аналитичен доклад“, който се състои от 44 страници и още 116 страници приложения. Вероятно не са много хората, които са прочели внимателно пълния текст на доклада, но той предизвиква множество въпроси от първостепенна важност не само за социалната среда, която ще се гради в периода 2016-2020 г., но и за качествата ни като хора, които живеят в съвременно гражданско общество, отхвърлят дискриминацията като неприемливо поведение и споделят ценностите на хуманизма.

НА СТР. 23, раздел ІІІ „Анализ на външната среда“, са регистрирани реални рискови фактори при деца в общината – заболяване, непозволяващо интегрирано обучение в масово училище, поради аномално развитие, специфично психосоциално съзряване, което протича в условията на недоразвити или изгубени биофункционални процеси и качества (деца с умствена изостаналост, деца със задръжки в психофизическото развитие, деца с езико-говорни аномалии, деца с нарушения на слуха, зрението и опорно-двигателния апарат, деца с комбинирани аномалии, деца и подрастващи с отклонения в социалното поведение), както и бедност в семейството, съчетана със заболяване на детето. С тази констатация авторът на доклада е счел, че темата е изчерпана и не са положени и минимум усилия да се изследват особеностите на тази целева група – брой, възрастови граници, заболявания, социални потребности, да се предложат решения. Децата с увреждания, които не могат да посещават учебно заведение, нямат място в статистиката, те са невидими, безлични, безинтересни, с други думи – не са хора.

В ДНЕВНИЯ РЕД на сесията на Общинския съвет на 24 септември 2015 г. беше включено обсъждане и гласуване на изготвения аналитичен доклад. Благодаря на общинския съветник Николай Тодоров от Коалиция „Избор за Троян“, че е отделил време да се запознае с доклада и за проявената смелост да посочи на колегите си описания фундаментален недостатък, както и за предложението да бъдат изследвани задълбочено проблемите на децата с тежки увреждания и нуждата от изграждане на Дневен център за тях. Гласът на слабите прозвуча от трибуната, но, както винаги, малцина го чуха. Благодаря и на всички общински съветници, които подкрепиха каузата. Общинският съвет обаче отхвърли предложението, като предпочете необоснованите твърдения на защитниците на доклада, че нужда от Дневен център не е констатирана.

ПОЗИЦИЯТА на общинската администрация е проява на краен цинизъм, доколкото нуждата от Дневен център се поставя и обосновава пред Община Троян повече от пет години. През декември 2009 г. родители учредиха „Сдружение за дневен център за рехабилитация и социална интеграция на лица със специални потребности – Троян“. Към този момент от услугата се нуждаеха 7 деца и млади пълнолетни, и тази нужда не е отпаднала. Реалната необходимост е била по-голяма, но не всички заинтересовани членуваха в сдружението. Общинската администрация е добре осведомена за посочените факти, доколкото представители на сдружението неведнъж се срещаха с кмета и служителите, които отговарят за провеждане на социалната политика. По настояване на сдружението, в програмата за развитие на община Троян до 2020 г. беше включено изграждането на Дневен център за деца и Дневен център за младежи.

В СТРАНАТА са изградени 68 действащи Дневни центрове, такива са налице в близките ни градове Ловеч, Луковит, Тетевен, Севлиево, Габрово, Плевен. Само Троян упорито гравитира около цивилизования свят, без да се докосва до неговите постижения. Дълго може да се разсъждава върху причините, обусловили решението на Общинския съвет, но резултатът говори сам за себе си. Всички предизборни програми пропагандират европейски ценности и усърдна социална политика, прекрасно, но както е казал мъдрецът: „По делата ще ги познаете!“.

АЗ НЯМАМ личен интерес от изграждането на Дневен център и изпитвам естествена неприязън към всички партии. Но за мен чудото се случи и имам вече здраво дете, затова съм обещала винаги да работя за болните деца и да ги подкрепям. Не забравяйте, дами и господа общински съветници, че срещу това зло застраховани няма! Това не е нещо, което непременно се случва само на другите! Мерилото за нивото на гражданското общество е именно отношението към най-слабите. Време е гражданите да отстояват човещината, която Общинският съвет отрече. Веднага след края на сесията на Общинския съвет бе формиран Инициативен комитет от граждани и неправителствени организации, които стартират подписка за изграждане на Дневен център за децата и младежите с увреждания в Троян. Волята на хората за постигане на добрата цел ще надмогне безразличието на тези, които управляват общината ни.

адв. Кремена Добрева

Неуспешен опит за търговия на едро на местните избори

ЦЕНТРАЛНАТА избирателна комисия (ЦИК) прие свое Решение № 2108-МИ от 11 септември 2015 г., съгласно което на местните избори, насрочени на 25 октомври 2015 г., номерата на партиите и коалициите за участие в изборите ще бъдат теглени чрез жребий в самата ЦИК. Но правото да се тегли такъв жребий принадлежи само на Общинските избирателни комисии (ОИК), като всяка ОИК провежда свой избор, в който вземат участие и регистрираните местни коалиции и независими кандидати.

КОЕ наложи ЦИК грубо да наруши закона и да изземе компетенции на ОИК? Единната номерация за всички населени места в страната улеснява изключително централните кампании на големите партии с неограничени бюджети за участие в изборите. В същото време се поставят в неравностойно положение местните коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите само в една ОИК и ще правят предизборна кампания с изключително ограничени финансови средства.

ЕДИННАТА номерация е добро начало за търговия на едро с гласове на местните избори. Не става въпрос за 50-100 гласа, които купува някой циганин с пачка пари и бяга пред камерите на медиите, а от полицията не бяга. Става въпрос за възможност и създаване на добри условия за търговия на едро с проценти в национален мащаб.

А ИЗБИРАТЕЛИТЕ, които са неграмотни или не знаят български език, е най-лесно да се агитират по идентичен начин с идентичен номер в цялата страна, което в крайна сметка може да е обект на търговия.

ТАЗИ несправедливост в решението на ЦИК даде основание на местната коалиция „Избор за Троян“ да подаде жалба до Върховния административен съд (ВАС) незабавно – в първия час след регистрацията си в ОИК, тъй като минути след това срокът за обжалване изтичаше. Общо 10 жалби имаше срещу решението на ЦИК, като единствената сред жалбоподателите местна коалиция беше „Избор за Троян“. Единствената коалиция, която имаше пряк интерес от отмяната на решението. Останалите жалбоподатели обжалваха, за да манифестират законност, но в действителност имаха интерес решението на ЦИК да не бъде отменено. По тази причина мотивите на жалбите им, с някои изключения само, не бяха сериозни. ВАС дори прие, че две от партиите нямат правен интерес да обжалват решението на ЦИК и техните жалби не бяха разгледани.

ВАС със свое решение № 9588 от 17 септември 2015 г. спази закона и обяви сериозните нарушения на закона от страна на ЦИК, като прогласи решението на комисията за НИЩОЖНО. Което дава основание всички ОИК в страната да проведат ЗАКОНЕН ЖРЕБИЙ за избор на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати за провеждането на местните избори на 25 октомври 2015 г.

С ТОВА „Избор за Троян“ даде своя принос за спазване на законността, което е един от основните приоритети на коалицията.

ЖАЛБА на „Избор за Троян“ до ВАС

ЧРЕЗ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЖАЛБА

от коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН – РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, партия ВЪЗРАЖДАНЕ“,
представлявана от Николай Василев Тодоров, ЕГН …,
с постоянен адрес: гр. Троян ул. „Димитър Икономов-Димитрика“, 7

СРЕЩУ: Решение на ЦИК № 2108-МИ от 11.09.2015 г.
УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

С цитираното решение ЦИК е приела да определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на всички партии и коалиции, регистрирани в ЦИК за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., които номера да важат за цялата страна.

Не съм доволен от цитираното решение, поради което го обжалвам пред Вас с молба да го отмените изцяло като незаконосъобразно поради следното:

1. НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ЦИК ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ПО ВЪПРОС, БЕЗ ДА Е КОМПЕТЕНТНА ЗА ТОВА.
Правомощията на ЦИК са изрично и изчерпателно изброени в чл. 57 от Избирателния кодекс (ИК). Изрично в ал. 1 т. 21 е определено в кои случаи може да се тегли жребий от ЦИК – за народни представители, за членове на Европейския парламент и за президент и вицепрезидент на Република България: „т.21. определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите при избори за народни представители, поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република България и поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден“.
Видно от текста на закона, ЦИК няма правомощие да определя чрез жребий поредните номера на бюлетините на партиите и коалициите за местните избори.

2. Компетентен орган да определя чрез жребий поредните номера на бюлетините на партиите и коалициите за местните избори е Общинската избирателна комисия – ОИК.
Правомощието на ОИК изрично е посочено в чл. 87 ал. 1 т. 10 от ИК: „т. 10. определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетината и ги обявява не по-късно от 31 дни преди изборния ден“.
Има и изрична императивна разпоредба на чл. 423 от ИК, според която урежда тегленето на жребия от ОИК, като в процедурата могат да присъстват и съответните партии и коалиции.

3. От нарушението на закона с цитираното решение местните коалиции и независими кандидати са лишени от възможността да присъстват на процедурата по теглене на жребия в ЦИК.
От друга страна ОИК следва да определя чрез жребий поредните номера само за част от участниците в избора – местните коалиции и независимите кандидати. Такъв частичен жребий не е предвиден в закона. Всяко решение на всяка ОИК за провеждане на частичен избор би било незаконосъобразно.

4. ЦИК е посочила като основание за издаване на оспореното решение както чл. 57 ал. 1 т. 1 и 2 и ал. 3 от ИК, така и § 5, т. 6 , б. „а“ от ИК. Последната разпоредба допуска централно теглене на жребий САМО при съвпадение на местни избори с президентски и то САМО за партии и коалиции, които са регистрирани както в ЦИК, така и в ОИК.
Позоваването в решението на ЦИК на разпоредбата на чл. 57 ал. 1 т. 1 от ИК е абсурдно. С това решение ЦИК не извършва „контрол по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове;“, в какъвто смисъл е текста на закона, а извършва ПРЯКО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА, като дори задължава всички ОИК да извършат последващо нарушение на закона.
Ако решението на ЦИК не бъде отменено, всички последващи решения на ОИК за провеждане на частичен избор ще бъдат опорочени.

5. По изложените съображения Моля да отмените решението на ЦИК.