Всички публикации от www.troyan.bg

Продължава изпълнението на проекта за повишаване …

Продължава реализирането на проект Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян. Припомняме, че начало на дейностите по проекта беше дадено с първа копка през месец септември 2019 г.

За сградата на РУ-Троян са изпълнени предвидените в пристройката дейности, а именно: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на покривната конструкция с нова с термопанели, подмяна на фасадната дограма, обновяване на отоплението и осветлението, ремонт на санитарните помещения, освежаване на работните помещения, подмяна на подови настилки и интериорни врати, изграждане на евакуационно осветление и пожароизвестяване. В момента строително-монтажните работи продължават в основната сграда с топлинно изолиране на стените от вътрешната страна на сградата с минерална вата и предстенна обшивка от гипсокартон, топлинно изолиране на покривите, изграждане на отоплителна инсталация, обновяване на осветлението, ремонт на санитарните помещения. През месеците на работа, РУ на МВР – гр. Троян създаде стройна организация на работата, която не възпрепятства изпълнението на дейностите.

Съгласно сключения договор, строително-монтажните работи следва да бъдат приключили в средата на месец май.

В рамките на проекта за двете жилищни сгради са изпълнени топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подменена е старата, неотговаряща на топлотехническите изисквания дограма, с нова с Al/PVC профил.

За сградата на ул. „Христо Ботев“ № 160 енергоспестяващите мерки са завършени, подменени са осветителните тела в общите части с нови с датчици за движение, възстановена е мълниезащитната инсталация. Остава да бъдат изпълнени част от съпътстващите енергоспестяващи мерки и някои довършителни работи.

За сградата на ул. „Христо Ботев“ № 266-272 топлинното изолиране на сградата е почти завършено. Остава да се довърши фасадната топлоизолация по част от западната фасада, да се положи цокълната мазилка, да се подменят осветителните тела в общите части и се изпълнят необходимите мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г.

Очаква се строително-монтажните работи и за двете многофални жилищни сгради да приключат през идния месец.

Община Троян готви за саниране още 319 жилища

Десет броя Сдружения на собствениците подадоха Заявления за интерес и финансова помощ по обявената от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. трета процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“.

Подадените заявления обхващат сградите: ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7, блок „Стенето“; ж. к. „Лъгът“, бл.12; ж. к. „Лъгът“, бл.11 „Хисар“; ул. „Христо Ботев“ №105-107, ул. „Тома Хитров“ № 23; ул. „Васил Левски“ № 332; бл. „Машстрой“ 2; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – Арда, Марица, Тунджа; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“; ж. к. „Младост“ бл.5.

Всички заявления бяха придружени от обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, придружено от технически паспорт за съответната сграда, и инвестиционен проект с количествени сметки.

Финансираните от сдруженията на собствениците инвестиционни проекти бяха внесени в Общинския експертен съвет по устройство на територията за съгласуване и одобрение, който излезе с положително становище по всички проекти.

До голяма степен, интересът към процедурата беше провокиран от проведената от Общинската администрация разяснителна кампания сред гражданите за възможността за финансиране на енергоспестяващи мерки в жилищните им сгради, както и от оказаната конкретна експертна помощ на желаещите да се възползват от предоставената възможност.

В резултат от взаимните усилия на гражданите и експертите от Общинската администрация, в процес на подготовка са 3 бр. проектни предложения, които Община Троян ще подаде в обявения срок до 27.03.2020 г. пред Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Проектните предложения ще обхванат всички сгради.

Ако същите бъдат одобрени, ще бъдат осъществени енергоспестяващи мерки в 319 бр. жилища и 9 бр. партерни помещения, в част от които се осъществява стопанска дейност.

По предходните две процедури на ОПРР 2014-2020 г. и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бяха обновени 460 жилища.

Обявена е концесията в с. Шипково

На 18.02.2020 г., съгласно изискванията на Закона за концесиите, в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана обявата за концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян. Обявлението е публикувано и в Националния Концесионен регистър.

Припомняме, че с Решение № 21./19.12.2019 г. Общински съвет-Троян одобри решението на Кмета на Община Троян за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян“.

На официалната страница на Община Троян е създадена специална секция – „Концесия“, в раздел „Общинска собственост“, на която също ще е достъпна цялата документация (http://troyan.bg/obshtinska-sobstvenost/koncesia.html). Обявата предстои да бъде публикува в местни и национални вестници, с цел да достигне до максимално широк кръг от хора.

Припомняме някои от основните параметри на концесията, които са следните:

Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч. Вид на концесията – за строителство и управление с предмет:

– строителство в съответствие с предвижданията на действащия ПРЗ, изразяващо се в извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване (разваляне) на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих;

– управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.

Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 10 години. Прогнозна стойност на концесията – 20 043 000 лв. Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз.

Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв.

Музикален спектакъл за живота на артиста Емил …

На 3 март ще отбележим 142 години от Освобождението на България. По традиция Община Троян, Музей на занаятите и НЧ „Наука-1870 г.“ са организатори на честването в града.

Програмата ще започне в 10.30 ч. с благодарствен молебен за здраве и благоденствие на българския народ в църквата „Света Параскева-Петка“, ще продължи в 11.30 ч. с тържествено издигане знамето на Република България на централния площад и поднасяне венци на признателност и ще завърши с Музикален спектакъл „На нея с обич! Емил Димитров“, от 12.00 ч. в салона на НЧ „Наука-1870 г.“ с вход свободен за всички жителите и гости на общината.

В деня, в който отбелязваме Националния празник на България, в Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства всеки посетител ще има възможността да разгледа изложбата „Съкровища от троянската земя“, с вход – свободен.

Подарък към всички гости на празника от Община Троян е спектакълът „На нея с обич! Емил Димитров“. Емил Димитров изпя 400 песни, създаде първите български хитове, сред които и песните-химни „Моя страна, моя България“, „Ако си дал“ и „Писмо до мама“. Той даде на Европа 10 хита. Продаде над 70 000 000 плочи и за първи път събра 80 000 зрители на концерт в 60-те години на миналия век. Той е първият българин, който в ерата на Желязната завеса, изнася концерти в Париж, издава няколко албума във Франция, негови песни оглавяват музикалните класации, а оркестрите на Пол Мориа и Жак Льофевр изпълняват негови композиции. Това е спектакъл за последната мечта на Артиста – да се срещне отново и за последен път с Нея – своята Публика. В спектакъла, преплетени в историята и сами разказващи история, звучат в изпълнение на актьора Даниел Цочев, 16 от незабравимите песни на Емил Димитров. В ролята на Емил Димитров е актьорът със златен глас Даниел Цочев. В ролята на многоликия образ на Тя – Мартина Апостолова, която преди дни спечели награда на Берлинале 2020.