Архив на категория: интервюта

Донка Михайлова: В готовност сме да съкратим разходи на стойност 500 000 лв.

1. В какво финансово състояние е в момента община Троян?

Всички български общини търпят сериозно намаление в постъпленията от местни данъци и такси през последните два месеца, поради въведеното извънредно положение. Спадът на собствените приходи, спрямо темповете от предходни години, е значителен. В големите общини той е с над 75%, в областни центрове – с 40 – 65% , а за средните и малките общини – той е между 20 и 45%. В Троянска община спадът е сред най-малките – 23% или 763 хил. лв. Най-сериозен спад от тази сума се дължи на данъчните приходи – 762 хил. лв.  Чувствително е намалението при патентния данък, след това при данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. В рамките на деветте години, в които съм кмет, това е най-трудната ситуация за бюджета. И въпреки това за най-тежкия месец от кризата до сега – април, в резултат на рязко снижаване на разходите, разликата между местни приходи и разходи с местен характер е положителна като салдото е над 300 хил. лв. Това не ни успокоява. Решаваме уравнение с много неизвестни – не знаем нито колко ще продължи кризата, нито колко ще обеднеят хората. Във вторник (04.05.) тримата заместник-председатели на УС на НСОРБ проведохме четиричасова среща с парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, ДПС и Обединените патриоти в търсене на решение. Депутатите усетиха тревогата ни за финансиране на комуналните дейности, за запазване на доплащанията, които правим в детски градини и ясли, в домашен социален патронаж, в училища и социални услуги и се обединихме около общо разбиране за нужните мерки. Очакваме това разбиране да бъде отразено в законодателните текстове.


2. Ще се стигне ли до съкращения в администрацията на Община Троян?

Да. Вече предприехме действия в тази посока. В процедура на съкращаване са хора от администрацията, придобили право на пенсиониране, макар и ненавършили възраст. Съкратени са и три медицински специалисти в училища, на които осигурихме работа в проекти. Девет завеждащи пенсионерски клубове в селата са с преустановени договори, като имаме намерение да възстановим дейността на клубовете при нормализиране на ситуацията. Предстои приемане на нова структура, в която ще прецизираме звената в администрацията в съответствие с управленската програма. Ръководство на Общината доброволно се отказа от предвиденото с държавния бюджет увеличение на възнагражденията.


3. Ще бъде ли преразгледан бюджета на община Троян? Ще има ли инфраструктурни проекти, които поради икономическата криза от COVID-19 няма да бъдат осъществени през тази година?

На
експертно ниво направихме задълбочен анализ и прецизирахме разходната част на
бюджета. В готовност сме да съкратим разходи на стойност 500000 лв., от тях
255000 лв. – инвестиционни разходи. Ако подобрим събираемостта на приходите,
част от тези планирани разходи ще бъдат направени. Ще внеса актуализация на
бюджета през месец юли. Надявам се до тогава да постигнем известно подобряване
на приходите, за да не съкращаваме важни пера в бюджета.

Правим
всичко възможно да компенсираме недостига на собствени средства с външно
финансиране. На 8.04. дадохме строителна линия на проекта за създаване на
сепарираща и компостираща инсталация. Това е най-големият проект за годината на
обща стойност 6, 200 млн. лв.
Започваме ремонт на ул. „Стефан Караджа“. Очакваме да подпишем договори за
изграждане на парк в „Лъгът“, за ремонт на градинката при киното и читалището в
Орешак.

Използвахме
времето на извънредното положение, за да подготвим и подадем 8 проекта за 7
млн. лв., които ще бъдат инвестирани в Общината. Кандидатстваме за саниране на
10 блока с 400 жилища. Имам уверение, че през май ще започне работа по
реконструкцията на южния вход на града и моста при „Лукойл“, където АПИ е
основен възложител, а Община Троян – съвъзложител.

4. Какво е състоянието на безработицата
в Троян?

Бавно
расте. Бюрото по труда все още няма данните за април. През месец март
безработицата в общината достигна ниво от 5,9 % или промяната спрямо месец
февруари тази година е с 0.4 %. Това е с 0,8% по-малко от средното за страната.
Общият брой на регистрираните безработни лица за месец март е 855 или с 56 лица
повече от месец февруари 2020 г. В същото време на територията на Общината
продължават да се търсят работници за 111 работни места.


5. Имате ли информация колко троянски фирми са се възползвали от мярката 60/40?

Малко са. Имам
обаче пълна яснота за инвестиционните намерения на троянския бизнес. Знам, че
някои ще приемат това с усмивка, за това ще си послужа с числа. Към 30 април се
наваксва изоставането при допускане и одобряване на устройствени проекти, одобряване
на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж спрямо 2019 г.

За периода 1
януари – 30 април 2020 г. са издадени 46 бр. разрешения за строеж, като за
същия период на 2019 г. са издадени 49 бр.

За разглеждане от
Общинския експертен съвет по устройство на територията през април са внесени 31
бр. нови преписки при 41 за 2019 г. С решение на ОЕСУТ са издадени 8
строителни разрешения.

Правораздаването не спира, когато е под карантина*

Близо два месеца минаха в извънредно положение от онази неделна вечер, когато съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се събра по спешност, за да реорганизира работата на съдилищата под карантина. Тогава доста хора си помислиха, че в здравната криза правораздаването в България спира. Дали безпокойството им е било излишно? – по този въпрос разговаряме със съдебния кадровик Вероника Имова.

Г-жо Имова, какво бихте казали на онези, които смятат, че „извънредно положение“ означава „положение извън правовия ред“?

Бих им припомнила, че България е демократична правова държава, основана на разделението на властите: съдебна, законодателна и изпълнителна. Съдебната власт е символ на държавността. Правораздаването се осъществява в съдилищата – те са част от съдебната система, заедно с прокуратурата и следствените органи. Спирането на правораздаването означава абдикиране от държавността. Това е абсурдно и пагубно. Ето защо правораздаването в условията на извънредното положение не спира, а се пренастройва да работи в условията на карантината.

Как?

В началото на март, когато пандемията настъпи в страната ни, нашето законодателството не беше подготвено за извънредната ситуация. Но трябваше да отговори на разпространението на КОВИД-19 светкавично. На 13 март Народното събрание, по предложение на Министерския съвет, прие решение на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията да се въведе извънредно положение, съпроводено с ограничителни мерки в две посоки: ограничаване на някои лични права на гражданите (на свободно придвижване, събиране, манифестации и някои елементи от правото на труд) и овластяване на държавните органи с извънредни правомощия. В съответствие с основния закон останаха неотменими правата на гражданите на живот, на свобода на съвестта и мисълта, на религиозна свобода, на защита срещу незаконна намеса в живота им, срещу посегателства върху доброто им име, честта, и достойнството. Неотменимо остана и правото на всеки обвинен в престъпление да бъде предаден на съдебната власт, както и забраната за жестоко и унизително отношение. Още на 15 март, в неделя, съдийската колегия на ВСС се събра на извънредно заседание и след многочасово обсъждане, съгласно правомощието си по Закона за съдебната власт, прие решение за организацията на работата на съдилищата в условията на карантина. Набелязахме мерки срещу разпространението на вируса в съдилищата, за опазване на здравето на хората, които пристъпват прага на храма на Темида – магистрати, съдебни служители, страни по делата и техни процесуални представители, свидетели, вещи лица, граждани. Приехме правила относно размяната на съдебни книжа, призоваването, приема в съдебните сгради, дежурствата на съдиите. Реорганизирахме съдопроизводството така, че да не се ограничават неотменимите човешки права. Очертахме кръга от свързаните с тези права неотложни наказателни, граждански, търговски, административни дела и процесуални действия, по които се работи и в извънредното положение. Делата по заварените висящи съдебни производства се отсрочват, а новообразуваните се насрочват за времето след отмяната на извънредното положение. В няколко заседания взехме решения за режима на работа в съдилищата, така че тя да не спира. И алармирахме законодателната власт за нуждата от спешна регулация на законово ниво – и относно спирането на процесуалните срокове, и относно делата, които да продължат. Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, приет през март и допълнен през април, придобиха нормативен израз административните мерки, взети от кадровия орган на съдебната власт. С тях се забавят отделни производства, но системата продължава да функционира.

Виждаме как съдебни дела се гледат по скайпа, съдии си говорят онлайн с арестанти. Ако някой ни беше разказал това през зимата, щяхме да помислим, че фантазира. Електронното правосъдие тогава изглеждаше мисия невъзможна. Коронавирусът ли му помогна?

Електронното правосъдие е мисия възможна. И за ВСС не е нова тема. Изолацията отключи рязко нуждата от видеоконферентни комуникации и в съвета. Все повече съдилища ги ползват в закрити и открити съдебни заседания или за процесуални действия. В определени от закона случаи органите на съдебната власт издават актове, извършват удостоверителни изявления и други действия в електронна форма. Високите технологии, улесняващи събирането на доказателства, не са новост за нашето законодателството. НПК предвижда видеоконферентна връзка за редица случаи, когато то няма да попречи на разкриването на обективната истина. Например за разпит на свидетел с цел избягване на пряк контакт с обвиняемия; за разпит на вещи лица; за разпит на обвиняемо лице, когато се намира извън страната. И в закона за извънредното положение е предвидено до отмяната му откритите съдебни заседания да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на участниците в процеса. Няма пречка видеоконферентното заседание да се предвиди и в процесуалните закони като общо правило – когато е в интерес на правосъдието и са спазени основни принципи на съдебния процес като устност, непосредственост и публичност. Кризата с коронавируса освободи съзнанието и на най- консервативните представители на правната общност за разбирането, че без високите технологии правораздаването в този век е немислимо. Електронните дела са реалност в редица съдилища. Дигитализацията на деловодната дейност и въвеждането u в електронна информационна система постави нови стандарти. Използваните системи се одобряват от Пленума на ВСС, съгласуват се с министъра на правосъдието и с агенция „Електронно управление“. ВСС работи по проект за Единна информационна система на съдилищата, той е в напреднала фаза. Създаден е Единен електронен портал за потребители на съдебни услуги, който осигурява достъп до електронни дела, публични регистри и редица функционалности на системата относно връчване на призовки и съобщения, удостоверителни изявления, подаване на книжа за заповедни производства и др. Предвижда се електронното правосъдие да стартира изцяло от 1 януари догодина. ВСС работи и по проект за гласово поднасяне на писмен текст в съдилищата – това ще улесни магистратите при изготвяне на мотивите им.

Да, вече не е новост, че съдии решават дела дистанционно. Но това навсякъде и винаги ли е възможно?

Цялостно дистанционно разглеждане на дела на този етап не е предвидено в процесуалните закони. За него следва да се обезпечи, както казах, спазването на основните начала в процеса. Все пак живото водене на процеса е важно. Някои нюанси в поведението при разпитите в конферентния вариант могат да бъдат пропуснати и това да се отрази негативно на разкриването на истината. То особено важи за наказателния процес в съдебна фаза. Но няма пречка писмените доказателства да се разглеждат дистанционно. Предстои на всички съдилища в страната да се предостави обзавеждане за целта.

По кои казуси съдийските решения са неотложни и по кои могат да почакат?

След като ВСС редуцира съдопроизводството до определен обсег, засягащ основните човешки права, въпросът, който ми задавате, бе уреден и в закона за извънредното положение. С цел предотвратяване струпването на хора в съдебните сгради, се прие да се разглеждат само част от наказателните дела – например, делата по мерките за процесуална принуда, по закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, исканията по Закона за СРС и исканията за допускане на обезпечения и за обезпечаване на доказателства.

И само за някои престъпления, нали така?

За престъпленията по чл. 225, ал. 6 (спекула в извънредно положение), по чл. 326, ал. 2 (който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога) и по чл. 355 (който наруши правила против разпространяването на заразна болест ).

Това по Наказателния кодекс. А гражданските и търговски дела?

В извънредното положение се разглеждат: спорове за родителски права; искания по Закона за защита от домашното насилие; обезпечителни производства; дела по Закона за кредитните институции; искания по Закона за електронните съобщения и Закона за търговския регистър и др. В административното правораздаване се разглеждат производствата по Закона за МВР и данъчния кодекс, по Закона за изпълнение на наказанията; по защита срещу неоснователни действия на администрацията… Моля, не считайте, че съм изчерпателна Съдийската колегия на ВСС указа на административните ръководители на съдилищата да вземат мерките, адекватни в условията на пандемията – включително по пропускателния режим и хигиената.

А няма ли коронавирусът да се окаже манна небесна за убийци, крадци, измамници, изнудвачи? Какво се случва с техните дела?

Това опасение е абсурдно. Относно образуваните и висящи в съдебна фаза наказателни дела, извън посочените в приложението по член 3 т.1 от Закона за извънредното положение, е налице спиране на процесуални срокове. Те се насрочват за разглеждане и решаване непосредствено след отмяната на извънредното положение, когато ще отпадне забраната за тях да текат процесуални срокове. Няма пречка обаче, да се извършват действия по дела, приключващи с окончателен съдебен акт, тоест неподлежащи на последващ инстанционен контрол, и за който срокове не текат. Но по мое мнение, разглеждането на дела от спешен и неотложен характер е напълно възможно и при наличните мерки в закона за извънредното положение, стига да не се нарушават противопандемичните предписания. Процесуалните срокове, предвидени в процесуалните закони, са създадени в интерес на страните по делата. Те, за разлика от сроковете, предвидени за дейността на съда, са по правило преклузивни и с изтичането им се погасяват правата на страните. Ето защо в условията на пандемия тези срокове бяха спрени. Освен това, организационно е забранено да се изпращат съобщения и призовки на страните по образувани или висящи дела, които не са в приложението по член 3 т.1 от Закона за извънредното положение. За разлика от тях, сроковете, които са предвидени за съда за разглеждане и решаване на делата, са инструктивни. Например- сроковете за образуване и насрочване на делото, за изготвяне на мотиви към присъди, определения или решения и прочие. Макар и да не текат тези срокове, няма никаква пречка съдът или отделни съдии, да работят, включително по дела, по които срокове не текат. Това няма да навреди никому. С други думи, спирането на сроковете за съда не трябва да се разбира като забрана съдът да работи – разбира се, когато извършваните действия не влизат в противоречие с други норми и правила от предпазващ и защитен характер. При тази уговорка, спирането на сроковете за органа не препятства правото на държавата да действа като защита и санкция по правните спорове и осъществяването на някои отделни процесуални действия е напълно възможно и допустимо. Има се предвид не само организационни, но и процесуални действия. Последните няма да бъдат невалидни. Даже напротив, може да се окажат единствено правилни.

Пояснете?

Давам пример. Налага се веднага да бъде разпитан свидетел, тъй като е ясно, че по-късно това може да се окаже невъзможно. Няма пречка и да се назначават експертизи, да се изискват документи. В тези случаи не съществува риск от увреждане на нечии интереси – няма противоречие на новоприетите норми в закона за мерките при извънредно положение. Разследващите органи и прокуратурата работят така, както са работели до извънредното положение. За преписките и делата в изпълнение функциите на прокурора и разследващите органи няма спрени процесуални срокове.

Но има страх от зараза в арестите и затворите?

Тук е оттоворно правосъдното министерство. Ако заразата, недай Боже, пламне в тези места, където пространствата са ограничени и затворени, последиците ще бъдат непредсказуемо тежки. Поради което е необходимо да се положат максимални усилия това да не се случва. Задържаните не се конвоират. Противоепидемичните мерки в местата за лишаване от свобода са много строги. Заседанията на съда с участието на задържани или изтърпяващи наказание лишаване от свобода лица се провеждат чрез видеоконферентна връзка. От друга страна, ние сме длъжни да спазваме и правилата на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, които са приобщени към обективното ни право. Израз на това задължение е да се опазва здравето на затворниците.

Тревожно беше посрещнато в извънредното положение едно изказване на правосъдния министър за евентуална „дерогация на основни човешки права“. Според него България можеше да поиска от съда в Страсбург временно изключение от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Какво щеше да последва от това?

Според чл. 15 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи дерогация на права е възможна по време на война или на друго извънредно положение, застрашаващо съществуването на нацията. Всяка страна по Конвенцията може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения, но строго в пределите на изискванията на положението, при условие че тези действия не са несъвместими с другите й задължения по международното право. Обаче искане за дерогация няма. Няма и да има. Това е излишно. Защото ограниченията не противоречат на европейските разпоредби. Въведените правила в националното ни законодателство при извънредното положение естествено, пропорционално и адекватно съответстват на необходимостта от защита на най-ценното благо – здравето и живота на населението. А възможността за въвеждането на временни ограничения на определени човешки права с цел защита на друго, по-ценно благо, е принцип и на самата Конвенция.

Какво ще кажете за снимания в Съдебната палата клип „Yerba“, който предизвика обществено възмущение?

Аз си казах вече мнението във Висшия съдебен съвет. Храмът на Темида е използван за подбуждане към употреба на наркотици и въвличане на малолетни в порнография, а това са съставомерни деяния. Да, клипът се нарича „Yerba“, което значи билка – но не за стимулиране на имунитета, а марихуана, около която се вихрят на танци на.. дами. Тази продукция не е художествена, а скандална и е плод на чалгализацията у нас. Въплощение на порнографията! Сградата е обявена за паметник на културата и отдаването й под наем за целите на филмовата индустрия следва да се подчинява на условията, предвидени в Закона за културното наследство. В този смисъл има произнасяне на пленума на ВСС през февруари 2018 г. – с решение, с което административните ръководители на органите на съдебната власт, осъществяващи оперативно управление по пълномощие на ВСС на такива сгради, следва да спазват разпоредбите на този закон.

Парламентът прие промени в ГПК, според които съдиите са задължени вече да връщат искови молби със заплахи и цинизми. Автори на такива молби са едни „вечни ищци“, които водят и от арестите стотици дела срещу магистрати, журналисти и вещи лица, които са работили по техните дела. Тази мярка ще ги обуздае ли?

Отговорът е утвърдителен. С промените се слага край на излишната снизходителност и прекомерна толерантност към злоупотребата с процесуални права. Съдът е длъжен да следи за добросъвестното упражняване на тези права. Когато от исковата молба може да се направи извод за недобросъвестност на подателя, тя е нередовна, респективно недопустима по смисъла на чл. 127, 129 и 130 на ГПК. Цинизмите и заплахите, освен когато пресъздават относими към предмета на делото обстоятелства, също правят исковата молба нередовна. Не се накърнява гарантираната на всеки възможност да търси възстановяване на нарушеното си право. Но се игнорират действия, целящи да унижат съдията, да го принудят да си направи отвод, да затруднят и дори да блокират работата на съда. Считам, че аналогична уредба може да бъде предвидена и в НПК за редовността на частните тъжби, както и за жалбите пред по-горни инстанции с недопустим съдебен език. В процедурните правила на Европейския съд по правата на човека също е записано, че жалбата е нередовна, ако с нея се преследват недобросъвестни цели.

Вероника Имова е родена в София. Завършила е Юридическия факултет на СУ през 1980 г. Професионалният є опит е натрупан в съда: младши съдия (1982- 1984), съдия в Софийския районен съд, в Софийския градски съд и в наказателната колегия на Върховния касационен съд (1984-2017). Вече трета година е член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

*Анна Заркова, в-к ‘Труд“

Донка Михайлова: Бизнесът в Троян изпитва сериозни затруднения

  1. Koга ще започне дензифекциране на пътищата в Троян и тяхното
    миене?

Както и други общини в страната, така и общинската администрация
в Троян изпитва затруднения при доставянето на заявените дезинфектанти, тъй
като доставките се бавят. Чакаме всеки момент доставка. В готовност е нужната
техника. Веднага след като бъдат доставени заявените количества, ще започне
дезинфекцирането в града. Мнението на специалистите е, че тази мярка не дава
особено надежден резултат и хората не бива да разчитат основно на нея. Тя няма
как да замени другите дезинфекционни и личните хигиенни мерки. Въпреки това ще
организираме и нея. Почистването и цялостното измиване, познато като пролетно
измиване, което ежегодно трае по два месеца, ще започне на по-късен етап, тъй
като за този процес е необходимоангажиране
на повече хора и концентрирането им на едно място.


2. Кога ще бъдат затворени всички детски площадки в града, както и тези в
училищата и детските градини?

Както вече няколкократно бе съобщено училищата и детските
градини са затворени. Обхождаме детските площадки, те не се ползват. Преустановени
са всички извънкласни мероприятия. Учениците и децата вече се обучават в дистанционна
форма на обучение. Община Троян апелира родителите и вкъщи внимателно да
разясняват на своите деца защо е важно към настоящия момент да не се събират и
да играят с други деца по детски площадки. 
  

3. Градският стадион затворен ли е?

Градският стадион не е затворен, но на него не могат да се
провеждат спортни събития, тренировки и други организирани събирания, съгласно всички
издадени към момента разпоредби в условията на Извънредно положение в страната.
Имаме сигнали, че сутрин и вечер там се събират възрастни хора, които се
разхождат. Разпоредих проверки на Полицията и Община за контрол на ограничението,
наложено от Заповед на Министъра на здравеопазването.  Бихме искали да използваме възможността да
апелираме хората да бъдат отговорни, да спазват всички препоръки на експертите
и издадени заповеди и да пазят своето здраве и здравето на околните.

4. Колко са карантираните хора на
територията на Община ТРОЯН и спазвали се карантината от тях?

Числото се променя непрекъснато, непрекъснато се променят и
критериите, по които става карантинирането. Първо това бяха хора определяни от
граничните здравни пунктове и пристигащи при нас по списъци от РЗИ, към тях се
прибавиха контактните лица със заболелия ни съгражданин и най-скоро – тези,
определени със Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването. Имахме сериозни проблеми с нарушаване на карантината, най-вече
с няколко шофьори от превозвачески фирми. Мисля, че този проблем вече е
преодолян в голяма степен. От органите на МВР и от кметовете на села се правят
ежедневни проверки в домовете на гражданите под карантина. Три лица, нарушили наложените
им ограничения са дадени на Прокурор. Служителите на РУ на МВР гр. Троян
контролират спазването на разпоредбите, имаме много добро взаимодействие с
Полицията и Прокуратурата.

За случаи на нарушение на разпоредбите и заповедите на Националния
оперативен щаб, на министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Троян, молим
гражданите да подават сигнали на телефон в Община Троян 0670 68050, който
работи денонощно или на прекия телефон на РУ на МВР Троян 0670 62218.

5. Какви мерки се взимат, за да бъдат
преустановени събиранията на групи от ромските гета?

Там е най-трудно. Правят се системни проверки. Водят се
разговори с хората. Спряхме общите срещи за организация на работата в
„Комунални услуги“. След като получим дезинфектанти за открити площи ще
обработим районите, в които е концентрирано ромското население.


6. Има ли извършени проверки от Община Троян дали се спазват изискванията на
Националния щаб в предприятията и фирмите в Троян?

На 17 март издадох заповед, с която разпоредих: Всички предприятия
на територията на община Троян да изготвят правила за придвижване на работещите
и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след
приключване на работния ден. Да се ограничи до възможното достъпът на външни
хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави. Да
се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и
здравето на близките им. Във фирмите в които е възможно, да се приложи
системата „хоум офис“ (работа от вкъщи).

Общината има ограничени възможности на контрол в частните фирми.
Но сме в постоянен контакт с повечето работодатели на територията на общината и
продължават разговорите. В последните дни водих лични разговори сигурно с
повечето от общината. Консултирам решенията с отделни работодатели. Истински
благодарна съм на троянските търговци, че след като ги призовах да затворят
магазините си в израз на грижа към своите работници и своите клиенти, около 90%
от тях го направиха.

Бизнесът изпитва сериозни затруднения. Ще си призная, че в
ежедневието ми е най-трудно да взимам решения, които да намират верния баланс
между грижата за здравето на хората и опазването на работните им места.
Естествено здравето е безусловен приоритет. Но не спирам да мисля и за това как
ще продължим, когато всичко отмине.

Ако руската ваксина влияе на COVID-19, то до една година Русия ще може да я предостави на целия свят, каза проф. Дмитрий Еделев

Ако се потвърдят всички руски изследвания, че нашата ваксина влияе на COVID-19, то до една година Русия ще може да предостави тази ваксина на целия свят. Русия никога не е укривала технологиите си и смятам, че ако ваксината бъде потвърдена, то Русия ще предостави на всички страни в света аналога на производство. Това каза в интервю за БТА проф. Дмитрий Еделев – водещ руски лекар и учен.
В Русия има ваксина, която е била разработена срещу вируса от 2003 година, тази ваксина в Русия я има, разработката съществува, тя вече е тествана на мишки и на маймуни, и ако се стигне до заплаха за човечеството, то Русия е готова да произведе за два месеца над 20 милиона дози от тази ваксина, посочи той.
COVID-19 вирус белтъците на HIV1 – това са белтъците на СПИН, и затова руската система на активно третиране и лечение на заболелите са насочени против СПИН-а, и до момента, смея да споделя, че са най-ефективни при лечението на COVID-19. Руската схема за лечение се състои от три препарата против HIV1 – това е най-ефективно до момента и затова на този етап ние в Русия нямаме смъртни случаи, а само оздравели, поясни проф. Еделев.
По думите му температурата, при която COVID-19 загива е 56 градуса.
„Искам всички да знаят, че заразяването с коронавируса става посредством докосването на три точки – това са очите, носа и устата. Освен това COVID-19 се предава посредством суровата необработена храна. Така че всички трябва да се въздържим от консумацията на сурови необработени храни. Същото важи и за напитките. Затова трябва да се пие вода от много проверени източници или да се пият топли напитки, чай, например. Откажете се от студените закуски и предястия и суровите такива. Преминете направо към горещата супа, горещото или изпечено основно и топлия чай“, препоръча проф. Еделев.
Селенизацията на организма е изключително важна – в доста страни вече активно използват храните, съдържащи селен, отбеляза ученият. Много богати на селен са бразилските ядки, но преди всичко това са чесънът, джинджифилът. Но освен това има и друг микроелемент, за който всички мълчат. Ние, учените установихме, че разболелите се от COVID-19 с дефицит на цинк боледуват много по-сериозно от хората, които нямат дефицит на цинк. Цинкът – това е вторият микроелемент, за който до момента никой не спомена, но ние в Русия, вече имаме научни изследвания, показващи, че кръвта на заразените и боледуващи от COVID-19 почти не съдържа цинк. При тях е налице дефицит на цинк. Така че цинкът е вторият елемент, на който всички трябва да обърнат внимание. Цинк в големи количества съдържат животинските продукти, морската риба, черният хляб. Цинкът се съдържа в елдата, в стридите, месото, фасула, ядките, обясни проф. Еделев.
В Русия ясно изведохме защитните правила и те са: хората, работещи по няколко души в помещение ги разполагаме на разстояние 3 метра един от друг. Това важи за всички фирми и учреждения, където служителите работят в общи зали. 3 метра е безопасното разстояние за седящите на бюра. Ако човек е прав – то безопасното разстояние трябва да е 6 метра. Второто правило е проветряване на помещенията на всеки 10 – 15 минути и това е абсолютно задължително. Вирусът не обича чистия въздух. И на трето място – в помещенията с много служители ние монтираме закрити кварцови лампи, разказа проф. Еделев.
Дмитрий Аркадиевич Еделев е доктор на икономическите и на медицинските науки, Doctor of Bisiness Administration (DBA, Switzerland), професор. Действителен член на обществената организация „Руска академия на естествените науки“. Почетен работник на висшето образование на РФ. Научен ръководител и директор на Арбатклиник. Президент на Националния проект „Здраве на нацията“. Член е на съвета на Руската обществена организация „Руско екологично общество“. Куратор е на програмата „конвергентно лидерство“. Водещ е на постоянното предаване „Здравословно хранене с доктор Еделев“ на Медиаметрикс.

Следва цялото интервю:

Въпрос: COVID-19 светкавично се разпространи за един месец, защо? Каква е причината вирусът да е вече в 117 страни?
Отговор: Коронавирусът има една особеност, която я няма при грипа, пневмонията, еболата и други заболявания, а това е скритият му период. Две седмици човек е заразен и заразява всички наоколо и около себе си, при това сам не се разболява в този момент, не качва температурата, външно изглежда напълно здрав и така се чувства. Едва към края на споменатия период човек започва да усеща лека неразположеност. И така, всеки един заразен и незнаещ за това човек, по време на скрития период заразява минимум трима души.
Повтарям, външно е здрав, температурата му дори е нормална, но той вече е заразен за околните. Това е коварното на този вирус и затова той се разпространи светкавично и неконтролируемо по целия свят.

Въпрос: Тогава какъв е смисълът да се мери дистанционно температурата на летищата, при влизане в обществени места, ако заразеният е с нормална температура?
Отговор: Има все пак смисъл, тъй като технически по този начин ние улавяме неколцина души с вече повишена температура. Трябва да се знае, че повишената температура е вече последен, ако мога да се изразя, предсмъртен признак на коронавируса. Засега ние улавяме само опашката. Началото на заболяването все още не можем да го прихванем и точно над това се работи в световен мащаб. До момента все още няма технология, която да улови коронавируса в началния му стадий.

Въпрос: Нали първоначално казаха, че COVID-19 не вирее на топло? Какво стана, че се разпространи в Африка и в Близкия Изток?
Отговор: Като цяло вирусът много комфортно се чувства в тялото на човека, при идеалната за него температура 36-38 градуса. И дори покачването на телесната температура изобщо не го убива. Температурата, при която COVID-19 загива, е 56 градуса. А това означава, че ако става въпрос за Африка, и вирусът не е изложен на пряка слънчева светлина и топлина, а е на сянка, той прекрасно си вирее и се размножава напълно комфортно.

Въпрос: Вярно ли е, че руски учени вече са намерили лекарство против COVID-19?
Отговор: За момента в Русия все още няма промишлено лекарство, но има ваксина, която е била разработена срещу вируса от 2003 година, който е „бащата“ на сегашния вирус, който е донякъде негова производна, „синчето“ му така да се каже. Тази ваксина в Русия я има, разработката съществува, тя вече е тествана на мишки и на маймуни, и ако се стигне до заплаха за човечеството, то Русия е готова да произведе за два месеца над 20 милиона дози от тази ваксина.

Въпрос: А защо до момента ваксината не е произведена и пусната официално?
Отговор: Свързано е с това, че до момента учените не са я изпитали върху човек. Сиреч, изпитанията на тази ваксина не са завършени. Предстои още работа по нейното усъвършенстване. Малко не успяхме, но се работи изключително усърдно, повярвайте ми. Ако имахме като време още половин-една година, то щяхме да сме готови. Но, ако се побърза с изпитанията, Русия ще доразработи и доразвие тази ваксина.

Въпрос: А с какво е най-добре да се лекува този вирус с лекарствата за СПИН и ебола или? Защо има смъртни случаи?
Отговор: В интерес на истината има един малък нюанс и той се състои в това, че ние виждаме в този нов COVID-19 вирус белтъците на HIV1 – това са белтъците на СПИН, и затова руската система на активно третиране и лечение на заболелите са насочени против СПИН-а, и до момента, смея да споделя, че са най-ефективни при лечението на COVID-19. Руската схема за лечение се състои от три препарата против HIV1 – това е най-ефективно до момента и затова на този етап ние в Русия нямаме смъртни случаи, а само оздравели.

Въпрос: Значи еболата не фигурира в схемата, така ли?
Отговор: Нюансът е в това, че COVID-19 е смес от два вируса – производният вирус – баща CARS, който в Китай е убил много хора през 2002-2003 година. Споменатият вирус възникна в Китай през 2002-2003 г., Русия бе една от първите, които го индентифицира и започна тогава разработките си по ваксината срещу него. Британски, индийски и китайски учени изолираха в новия COVID-19 белтъците на HIV1. Затова ние смятаме, че първоначално трябва да се справим и да преборим HIV1. Затова цялото ни лечение е направено срещу СПИН.

Въпрос: Какво е всъщност новият коронавирус, вярно ли е, че се състои от вече известен коронавирус, ебола и HIV1, така ли?
Отговор: Не, ебола в структурата не фигурира изобщо. Еболата е от съвсем друга група. Новият вирус COVID-19 се състои от четири белтъка на HIV1, отговорни за имунитета на човек, и на тях се дължи високият процент на смъртност и при вирусът-баща CARS.

Въпрос: Синтетично измислен вирус ли е? Има ли намеса човешката ръка и ум в създаването му?
Отговор: Редица учени в световен мащаб и водещи вирусолози на Великобритания, както и на Русия, официално заявяват, че това е изкуствено създаден вирус. Той има всичките признаци на абсолютно биологическо оръжие, при това изключително добро качество биологическо оръжие. Това са: дългият скрит период, бързото предаване, тежкото протичане, огромното количество усложнения, които остават дори след излекуване, и накрая леталния край – висок процент на смъртност. Тук бих искал да напомня, че смъртността е 3,6 процента в стационарите, а колко хора измират и ще умрат в апартаментите и къщите си ние все още не знаем. Статистическите 3,6 процента е смъртността в болниците. Реалната смъртност от този вирус ще установим на по-късен етап. Ние все още не знаем колко точно хора са под карантина в апартаментите и колко от тях ще се отърват или пък не.
Британските учени уверяват, че в природата не може да има наведнъж четири белтъка от HIV1. Хайде един белтък би могъл да попадне в новия вирус, но наведнъж да са толкова грамотно и правилно съединени, монтирани и „зашити“ наведнъж четири белтъка от HIV1 – това е невъзможно!

Въпрос: Всички страни взеха различни предпазни мерки. Затварят се кина, театри, масови мероприятия. Така ли ще продължим да живеем от тук нататък – без театри, кина, концерти, мачове, олимпиади? Някои градове заприличаха на кадри от филми на ужасите на Хич Хок.
Отговор: Мисля, че всичките крути, драстични и крайни мерки се предприемат преди всичко заради това, че на всички им е ясно, че това е боен вирус. Все още не разбираме до края неговата опасност и последствия. Ако сте чули изявлението на италианското правителство, то при тях основният проблем е, че те вече нямат никакви места в реанимациите, те вече не са в състояние да оказват помощ на хората. Всичките реанимации са им препълнени. И това е само началото. А представете си, ако се разболее всеки трети жител на планетата Земя, както казаха американците. Какво правим? Няма да ни стигнат нито болниците, нито реанимациите, нито лекарствата, нито лекарите и медицинския персонал, за да спасим хората. При такава прогноза дори не можем да предположим процента на смъртност.

Въпрос: Според някои източници инкубационният период не е 14 дни, а е 27 дни. Това вярно ли е?
Отговор: Да, има случаи с 27 инкубационни дни, дори Китай заяви за случай с 32 дни, но това са единични случаи, в тях не сме открили системност. Системност сме открили в 14-дневния скрит период, но всяко правило си има изключение. Китайците твърдят, че са констатирали няколко такива изключения.

Въпрос: Какво ще препоръчате вие лично като предпазни мерки? Какво да правим?
Отговор: Ако нямате дезинфектанти и спирт по аптеките, бих ви препоръчал да се снабдите с обикновен твърд алкохол на спиртна основа – водка или вашата българска ракия. Тези питиета великолепно убиват вируса при обработване на ръцете. Това е първата ми препоръка.
Втората е непрекъснато си мийте ръцете. Искам всички да знаят, че заразяването става посредством докосването на три точки – това са очите, носа и устата. Маските не са най-съвършената защита. Основните зарази са чрез устата – пипането случайно по невнимателност с мръсни ръце устата. Освен това COVID-19 се предава посредством суровата необработена храна. Ако болен готвач или сервитьор случайно без да иска е кихнал върху суровото месо или сушито в кухнята, то процентът да се заразите е изключително голям. Така че всички трябва да се въздържим от консумацията на сурови необработени храни. Същото важи и за напитките – ако болният келнер случайно кихне или се изкашля докато носи студения сок или друга студена напитка, то в голяма степен консумиращият го ще се разболее. Затова трябва да се пие вода от много проверени източници или да се пият топли напитки, чай, например.
Откажете се от студените закуски и предястия и суровите такива. Преминете направо към горещата супа, горещото или изпечено основно и топлия чай. Към всичко това бих добавил повишеното спазване на правилата на личната хигиена. Дръжте се по-далеч от кихащи и кашлящи. Повтарям: ако нямате спирт по аптеките, носете в чантата си едно малко 100 гр шишенце с водка и си натривайте ръцете – това убива вируса.

Въпрос: А вярно ли е твърдението на някои ваши колеги, че и вътрешната консумация на твърд алкохол действа върху вируса?
Отговор: Съществува такова мнение, че и вътрешна малка доза от твърд алкохол може да ликвидира вируса, но все пак ние сме лекари и не препоръчваме с това да се злоупотребява в никакъв случай. Проблемът е в това, че много хора не могат да се спрат на една чашка. Затова не препоръчваме този метод, тъй като, ако човек злоупотреби пък с алкохол, той няма да е в състояние да мисли правилно, от тук ще се появи проблемът с мръсните ръце и т.н.

Въпрос: Вие сте тесен специалист по правилното здравословно хранене. Каква храна, добавки да консумираме? Вярно ли е, че трябва да консумираме храни богати на селен?
Отговор: Да, така е, селенизацията е изключително важна. В доста страни вече активно използват храните, съдържащи селен. Много богати на селен са бразилските ядки. Но преди всичко това са: чесънът, джинджифилът. Но освен това има и друг микроелемент, за който всички мълчат. Ние, учените установихме, че разболелите се от COVID-19 с дефицит на цинк боледуват много по-сериозно от хората, които нямат дефицит на цинк.
Цинкът – това е вторият микроелемент, за който до момента никой не спомена, но ние в Русия, вече имаме научни изследвания, показващи, че кръвта на заразените и боледуващи от COVID-19 почти не съдържа цинк. При тях е налице дефицит на цинк. Така че цинкът е вторият елемент, на който всички трябва да обърнат внимание.
Цинк в големи количества съдържат животинските продукти, морската риба, черният хляб. Цинкът се съдържа в елдата. Цинкът е важен минерал за цялостното добро състояние на организма. За жалост обаче организмът ни не може да складира цинк, затова трябва редовно да си го набавяме. Цинкът се съдържа в стридите, месото, фасула, ядките. Пълнозърнестите храни също са богати на цинк. Месото на омарите и раците също е подходящ начин да си набавите цинк. Всички видове фасул са чудесен източник на цинк. Нищо чудно, че толкова често се препоръчват в различни диети и хранителни режими. Всички видове фасул са подходящ източник на цинк за онези, които не си падат по месото. Всички изброени храни съдържат високо съдържание на цинк. И ако следваме тези съвети при хранене, ще се убедим, че ако има достатъчно цинк в организма на човека, то той или няма да се разболее от COVID-19, или процесът ще протече в лека форма. Ако нямате възможност да се храните с тези продукти просто си купете поливитамини съдържащи цинк. Откритието за цинка е буквално направено преди четири часа, така че вие първа ще го напишете в Европа.

Въпрос: Кои са хората в най-рисковия фактор?
Отговор: Най-рисковите са мъжете след 51-годишна възраст. Мъжете боледуват два пъти повече от жените. Мъжете над 40-годишна възраст боледуват и се заразяват два пъти повече от младежите. Децата боледуват много, ама много рядко и това се дължи на особеностите не на COVID-19, а на неговия „баща“ CARS, при който почти нямаше болни деца. Те могат да го пренасят, при това те самите не се разболяват. Процентът на децата-преносвачи на вируса, обаче, ще е незначителен, не повече от 4 процента в сравнение с 96 процента възрастни преносители и заболели. Именно поради тази причина ние, в Русия, не виждаме необходимост да затваряме училищата и детските градини. Затова до момента в Русия яслите, детските градини, училищата и някои ВУЗ-ове не са затворени, тъй като е минимален процентът от там да тръгне пренасянето на вируса.

Въпрос: Помещения? Как да работят хората, които са по много на брой в помещения, като банки, кол центрове, а градският транспорт, обществените сгради и учреждения?
Отговор: В Русия ние ясно изведохме защитните правила и те са: хората, работещи по няколко души в помещение ги разполагаме на разстояние 3 метра един от друг. Това важи за всички фирми и учреждения, където служителите работят в общи зали. 3 метра е безопасното разстояние за седящите на бюра. Ако човек е прав – то безопасното разстояние трябва да е 6 метра. Второто правило е: проветряването на помещенията на всеки 10 – 15 минути е абсолютно задължително! Вирусът не обича чистия въздух. И на трето място – в помещенията с много служители ние монтираме закрити кварцови лампи – това са специални тръби, в които са монтирани кварцови лампи и вентилатори циркулиращи въздуха през кварцовата тръба. През закритата кварцова лампа върху служителите не попада пряко излъчването от кварцовата лампа, но при това съоръжението унищожава вирусите. Нашите изследвания по китайския вирус за последните седемнадесет години показват ефективност на споменатите предпазни мерки.

Въпрос: Вашите прогнози за развитие, ще може ли да се овладае или?
Отговор: Две са прогнозите ми. Оптимистичната – че ние ще оживеем. И песимистичната прогноза е – че ако в скоро време ние не го овладеем този COVID-19, то той ще се превърне в петата най-страшна международна инфекция, какъвто е грипът и други заболявания. Всичко ще зависи от това дали ще успеем да го локализираме. Ако не успеем да го локализираме, той ще се превърне в постоянна инфекция, която ще се завръща ежегодно. Тази инфекция е много по-опасна и сериозна от грипа по своя летален изход.
Необходимо е сериозно и модерно медицинско оборудване за лечението на болните, за разлика от грипа. При COVID-19 са необходими апарат за изкуствена вентилация на дробовете, анестезиологично оборудване и др., както и огромно количество реанимации.
Ако се потвърдят всички руски изследвания, че нашата ваксина влияе на този вирус, то до една година Русия ще може да я предостави на целия свят. Русия никога не е укривала технологиите си и смятам, че ако ваксината бъде потвърдена, то Русия ще предостави на всички страни в света аналога на производство, както стори при лечението на полиомиелит, едрата шарка и други заболявания.
Като видяхме вирусът COVID-19 не подбира страни, континенти, раси. Всички се разболяват – и африканците, и тъмнокожите, и жълтата раса, и европейците, дори „зелените „еколози се разболяват. За COVID-19 няма граници, него не могат да го спрат митничарите./АМ/

Проф. Никола Филчев за скандала с Йонко Грозев и Калайджиева: Ярки примери, компрометиращи съда. Прокопов от разградско е българският Сорос

Преди дни Европейският център за право и правосъдие, ръководен от Грегор Пупенк, представи в Страсбург, Франция доклад, който разтърси юридическите и политическите среди в Европа. Френските изследователи са установили, че  неправителствените организации „Отворено общество“ на американския мизантроп Джордж Сорос влияят силно върху работата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), чиито решения са задължителни за националните власти. Една пета от стоте съдии се намират в  „недопустими тежки зависимости и сериозен конфликт на интереси“.

Франция и Англия вече обсъждат да спрат изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека. По този повод се обърнахме към проф. Никола Филчев да коментира разкритията на Европейския център за право и правосъдие, които нямат прецедент в историята на Европейския съд по правата на човека – Страсбург.

– Проф. Филчев, много се говори у нас Джордж Сорос, но вие като юрист бихте ли разяснили кой е той всъщност и какво е неговото влияние, както у нас така и по света?
– Джордж Сорос е американски финансист и милиардер от еврейско-унгарски произход. Той е създал благотворителната фондация „Отворено общество“ и мрежа от неправителствени организации, чрез които влияе върху политиката на суверенни държави в цял свят и особено върху държавите в Източна Европа – след края на студената война.

Мизантропът Сорос проповядва и отстоява идеите на либерализма и глобализма. Системата на Сорос за влияние върху световните дела включва три елемента: идеи, пари и неправителствени организации.

Целта на Сорос е да създаде либерално, отворено общество в глобалния свят. За това е нужно: да се разгради държавата, да се заличат нациите, да се унищожи християнството (и особено православието) с неговите ценности – семейството, морала, отношенията и различието между половете и т.н. Смятат, че Сорос се стреми да наводни Европа с мигранти, за да претопи християнското население. Сорос се застъпва за хомосексуализма, за бракове между хомосексуалисти, за употреба на наркотици, за проституция, алкохолизъм и други подобни „добродетели“.

За да реализира своите идеи Сорос е похарчил (по негови твърдения) 32 милиарда долара. Само през 2005 г. Сорос дари 30 милиона долара на „Фонд за ромско образование“.

От друга страна, той постига целите си чрез мека сила – пари, неправителствени организации, университети, стипендии и т.н. Той е създал хиляди неправителствени организации под егидата на своята фондация „Отворено общество“. Чрез тази мрежа от организации Сорос влияе върху правителствата и техните решения. Той финансира протести, за да дестабилизира редица държави.

Следователно ролята на мизантропа Сорос в света е твърде голяма. Това поставя въпроса за влиянието на отделни лица върху демократичните процеси в суверенни държави.

В Съединените щати Сорос подпомага Демократическата партия  и влияе върху нейния дневен ред. Днес официална Америка не споделя глобализма на Сорос. Достатъчно е да се видят заглавията по темата в Гугъл, за да стане ясно, че президентът Тръмп критикува остро идеите и дейността на Сорос.

През 2017 г. Унгария закри Централноевропейския университет в Будапеща, финансиран от Сорос.

– Как стои положението с неговото влияние в България?

Сорос дори е награден с орден „Стара планина“ през 1997 г.

– Можем ли да кажем кои са неговите последователи у нас?

– Последовател и продължител на делото на Сорос в България е олигархът Прокопов от Разградско (Иво Прокопиев). Той е българският Сорос. Преди време мистър Прокопов изкара курсове за премиери в САЩ. И сега вече е готов да поеме тежкото бреме, ако се наложи да спасява България. Тогава бедният български народ ще бъде окончателно оглозган. А „разградският гризач“ ще постигне мечтата си – да закрие прокуратурата. Така ще се отплати на своя бос командира на разбойническата приватизация Костов за тлъстите хапки народно имущество, което приватизира.

Кой представлява Сорос в България ?

– Българският Институт „Отворено общество“ с изпълнителен директор Георги Стойчев, е част от фондацията на Сорос „Отворено общество“. През 1990 г. Министерският съвет освобождава фондация „Отворено общество (България)“ и даренията за нея от мита, данъци и такси. Освен това МС предоставя на „Отворено общество“ помещения в НДК и 500 000 лева за първоначални разходи… ВИЖ ОЩЕ ТУК.