Архив на категория: Ловеч

С над 2000 души е намаляло населението на област Ловеч за една година

Брой и структури на населението

Към 31
декември 2019 г. населението на област Ловеч е 122 546 души, което
представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В
сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 327 души (1.9 %).

Мъжете са 59 658 (48.7%), а
жените – 62 888 или на 1 000 мъже се падат 1 054 жени.

Население на област Ловеч към 31.12. по години и пол

                                                                                                                            брой

Години Общо Мъже Жени
2015 131 493 64 275 67 218
2016 129 222 63 102 66 120
2017 126 961 61 906 65 055
2018 124
873
60
836
64
037
2019 122
546
59
658
62
888

Продължава процесът на остаряване на населението, изразяващ се в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 33 118, или 27.0% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 31.3%, а на мъжете – 22.5%. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 16 516, или 13.5% от общия брой на населението, дял, който за 2018 г. е 13.4%. За страната този показател е 14.4%.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Ловеч е 68.1%, при 56.4% за страната.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 61.1%, отколкото в селата – 81.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Ловеч през 2019 г. е 46.9 години, като при мъжете е 45.0 г., а при жените – 48.8 г. За страната средната възраст на населението е 43.9 г., при мъжете – 42.1 г., а при жените – 45.7 г.

Остаряването на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и на 64 години и 2 месец за мъжете.

Към края на 2019 г. под трудоспособна възраст е 14.4% от населението, като 64.4% от него живее в градовете на област Ловеч.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г.  е 67 649 души или 55.2% от населението на област Ловеч, като мъжете са 36 491, а жените – 31 158. Броят на трудоспособното население намалява с 1 338 души, или с 1.9%  спрямо предходната година. В градовете живеят  65.8% от трудоспособното население на областта.

Над трудоспособна възраст е 30.4% от населението, като 42.8% от него живее в селата.                                                                               

Възпроизводството
на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско
заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна
възраст /15-19 години/  и броя на
излизащите от трудоспособна възраст /60-64 години/. Към 31.12.2019 г. за област
Ловеч това съотношение е 64.2, при 65.9 за страната.

Раждаемост

Броят на
живородените деца през 2019 г. в област Ловеч е  969. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с
59 деца, или с 5.7%. Коефициентът на раждаемост в областта през 2019 г. е 7.8‰.

Броят на
живородените момчета е 506, с 43 повече от броят на живородените момичета, или
на 1 000 момчета се падат 915 момичета. В градовете и селата живородените са
съответно 602 и 367 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.7‰, а в
селата 8.0‰.

През 2019 г. в област Ловеч средната възраст на майката
при раждане на първо дете е 25.1 години, при 27.3 г. за страната.

Запазва се
относителният дял на извънбрачните раждания. През 2019 г. броят на живородените
извънбрачни деца е 724, което представлява 74.7% от всички живородени, и в
сравнение с предходната година те намаляват с един процентен пункт. За страната
процентът на

живородените
извънбрачни деца е 58.4%.  Високата
извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на
съжителствата без оформен юридически брак.

Смъртност

Броят на
умрелите в област Ловеч е 2 582 души, а коефициентът на обща смъртност е 20.9‰.
Спрямо предходната година броят на
умрелите се е увеличил със 100 души, или с 4.0%. Смъртността сред мъжете(22.5‰)
продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността при жените(19.4‰).

През 2019 г.
на 1 000 жени в област Ловеч умират 1 103 мъже. Продължават и силно
изразените различия в смъртността сред градското и селското население.
Коефициентът на смъртност в селата е по-висок(26.2‰), отколкото в градовете(17.8‰).

През 2019 година в
област Ловеч са починали 2 деца на възраст до една година. Коефициентът на
детска смъртност за област Ловеч е 2.1‰, при среден за страната – 5.6‰.

Брачност и бракоразводност

През 2019 г. в
област Ловеч са регистрирани 390 брака, с 58 повече от 2018 година. От тях 248,
или 63.6% се отнасят за населението в градовете. В селата са сключени 142 брака.
Коефициента на брачност[3]
през 2018 г. е бил 2.6‰, а през е 2019 г. 3.2‰.

Броят на разводите
в област Ловеч през 2019 г. е 193, с 13 повече спрямо предходната година.

Естествен[4] и
механичен прираст на населението

През 2019 г.
естественият прираст на населението на област Ловеч е отрицателен – минус 1 613,
тъй като през последните години умират повече хора, отколкото се раждат.

По-силно
изразен е отрицателния прираст в селата – минус 832, отколкото в градовете на
областта – минус 781.


[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението
в „зависимите“ възрасти /населението под 15 и на 65 и повече навършени години/
на 100 лица от населението в независимите възрасти /от 15 до 64 години/.
Изчислява се в проценти.

[2] Възрастовите граници за разпределение по категориите под,
във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредба за пенсиите и
осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г.

[3] Брой сключени бракове на 1 000 души от средногодишното
население

[4] Разликата между живородените и умрелите

Механичният
прираст също е отрицателен – минус 714, което означава, че броят на изселилите
се (3 484) e по-голям от броя на заселилите се в областта.

Методологични бележки

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

 Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационна система “Демография” в Националния статистически институт.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението раждания, умирания, бракове, разводи, вътрешна миграция е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Те се регистрират чрез документите образци

ЕСГРАОН – ТДС:
съобщение за раждане, съобщение за смърт, съобщение за сключен граждански брак,
съобщение за прекратен граждански брак и адресна карта за промяна на настоящ
адрес.

 Данните за броя на населението и настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година.

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишния брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната година и края на отчетната година.

Ваня Събчева: Сега най-важното е да осъзнаем, че опасността не е отминала, вирусът е тук

ОБРЪЩЕНИЕ НА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Уважаеми жители на област Ловеч,

Изтича извънредното положение, въведено от
Народното събрание точно преди два месеца – на 13 март, с цел ограничаване на
разпространението на COVID 19 и произлезлите от това трудности в
държавата.

От няколко дни със свои заповеди
Министърът на здравеопазването отмени някои забрани и на практика разреши
връщането ни към нормалното положение. Много е важно обаче всички ние да
осъзнаем, че ежедневието ни е променено, опасността все още е тук, сред нас и ние
трябва да пренастроим ежедневието си, спазвайки известни ограничения и
противоепидемични мерки. Отговорност към здравето и живота ни и този на
близките ни, дисциплина на обществени места, висока лична хигиена и физическа
дистанция в общуването ни е необходимо повече от всякога. Защото охлабването на
въведените мерки, които ни спасиха в началото на пандемията, днес са ключ към
нова вълна на коронавируса.

Лекари, медицински сестри, санитари,
полицаи, социални работници и доброволци бяха хората, които на първа линия
дадоха всичко от себе си в справяне с възникналата криза, като опазиха и своето
здраве. Тези хора и след отпадането на извънредното положение ще продължат да
бъдат на своя пост, ще продължат да изпълняват задълженията си с висок професионализъм
и отдаденост. Благодаря на всички тях за силата, куража и отговорността,
проявени в условия на пандемията!

Благодаря на членовете на Областния
кризисен щаб по здравеопазване! Нашата обща работа продължава обаче. До момента са проведени осем
заседания, като от тях три присъствени и пет неприсъствени, а от
неприсъствените две извънредни. Всички протоколи от тях са на разположение на
официалната интернет страница на ОА – Ловеч. Няма непроведени заседания и
неразгледани въпроси.

Изказвам
благодарност към всички членове на Щаба и кметовете на общини за добрата
координация, адекватност, бързи решения и добър контрол на тяхното изпълнение.
За тези два месеца в област Ловеч имаше само два случая на заразени пациенти,
които бяха навременно излекувани и сега са напълно здрави. Това се дължи на
добрата съвместна работа на всички институции.

Специално
благодаря на РЗИ Ловеч – ролята на здравните инспектори бе огромна,
благодарение на тях успяхме да сведем до минимум разпространението на вируса в
областта. Екипът на РЗИ ще продължи да полага всички усилия, спазвайки стриктно
указанията на Националния оперативен щаб, контролирайки изпълнението на
заповедите на Министерството на здравеопазването, епидемиологичен надзор на
заболяването, наблюдението на лица без личен лекар, методична помощ и контрол
на лечебните заведения, поставяне под карантина на контактни лица, на
положителни лица и пробонабиране, контрол за спазване на мерките, ограниченията
и други. Благодаря ви, колеги!

Благодаря на екипа на Областна
администрация, който продължи да изпълнява всички свои задачи! Благодаря на
медиите за интереса към работата ни и за коректното отразяване на обстановката
в областта!

Сега
най-важното е да осъзнаем, че опасността не е отминала, вирусът е тук, сред нас
и само ако продължим да бъдем отговорни, дисциплинирани и обединени в усилията
си ще го победим!

Благодаря и
на всички жители на област Ловеч, които бяха стриктни при спазването на мерките
за неразпространение на заразата и с поведението си допринесоха за добрия на
този етап изход от нея в област Ловеч.

Бъдете
здрави!

Ваня СЪБЧЕВА

Областен
управител

ГОРЕЩО! Фермери от област Ловеч скочиха на министър Танева

Публикуваме отворено писмо от група фермери до министъра на земеделието храните и горите г-жа Десислава Танева:

ДО
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от група Фермери от регион Плевен, Габрово, Ловеч, Троян, Русе, Пловдив, Ямбол, Сливен и други

ГОСПОЖО ТАНЕВА,

Пишем Ви, група
фермери сериозно възмутени от така наречени „Борци за свобода“, които се борят уж
за благоденствието на българските фермери. Същите „Патриоти“, не защитават в
същност фермерите, а защитават само своите лични интереси. Положението е такова
както го е казал поета Ботев в своето стихотворение „Патриот“.

На всеки Консултативен
съвет по животновъдство в последно време, точно същите определят правилата в
сектор животновъдство, но в същото време не са си изпълнили задълженията за
връщане на ниско лихвените кредити за изхранване на животните към Фонд Земеделие
при положение, че всяка година получават стотици хиляди левове субсидия.

Голяма част
„борците“, участват или оглавяват животновъдни асоциации, които не са
легитимни, тъй като не са направили нито едно годишно-отчетно събрание. Същите
се легитимират през „своите асоциации“ пред Вас за да имат място в
консултативните съвети. Повечето работят за тесни тяхни лични интереси и
подвеждат вашата институция и фонд „Земеделие“.

Истинските  животновъди в бедната ни родина, не се качват
на скъпи автомобили, не ходят на срещи в Министерството, а са ежедневно във
фермите си и се грижат за животните си.

При днешната
пандемия от Корона вирус, когато целия свят се стреми да задоволи населението
със храни, чрез продукцията на своите фермери, тези господа си купуват луксозни
автомобили, къщи, вили и живеят охолно, а реално са кредитни милионери. Живеят
си живота с нашите пари и се опитват да променят Вашето мнение.

Справедливо ли е,
тогава когато целият български народ си стои в къщи поради COVID-19, редица производства и сектори
не работят, медиците се разболяват и умират на работните си места, хората имат
недостиг на пари и държавата няма и търси финансов ресурс за справяне с
кризата, длъжниците на държавата да не си връщат кредитите.

Нека честните
животновъди и бедния български народ знаят за какви суми става въпрос:

Първият борец дължи над
1,9 милиона лева, втория дължи над 240 хиляди лева,  третият дължи над 219 хиляди лева, четвъртия
дължи над 200 хиляди лева и т.н. Не е нужно да се продължава списъка, сигурно е
по дълъг от една страница. Всичко може да бъде проверено от Вас.

Българският фермер е
честен, той си връща кредитите и спазва поетите ангажименти. Голямата част от
фермерите са си върнали в срок своите кредити в едно с лихвите към Държавен Фонд
„Земеделие“, другата част са „Борците за свобода“, които всяка година отлагат
връщането на взетите от тях пари със замисъла да им бъдат опростени. Тези
тарикати не помагат на сектора животновъдство и петнят името на истинския
български фермер.

Ако Вие простите на
тези нагледци, да не връщат парите, другите фермери, които сме върнали своите
кредити, ще дойдем пред Министерството на земеделието, храните и горите.

Очакваме Вашата реакция.

Кметовете решават кога отварят парковете за посещение, правят организацията за движение

Със заповед на министъра на здравеопазването от днес, 26
април, се разпорежда на кметовете на общини спрямо техните правомощия да
създадат необходимата организация за прилагане на мерки, съобразно спецификата
на градските паркове и градини на територията на общината при спазване на
съответните противоепидемични мерки за посещение от граждани.

Кой и при какви условия ще има право да посещава парковете
също ясно е разписано в заповедта: деца до 12 години, задължително с техни
родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във
времето от 9.30 до 18.30 ч. всеки ден, както и собственици на кучета, но не
повече от един за същия период от време.

Мерките, които трябва да се спазват, са носене на предпазни
маски, спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства, влизане и
излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове,
използване на обозначените маршрути, като се забранява употребата на алкохол,
сядане на пейки и тревни площи.

Три нови случая на коронавирус в троянското село Орешак. Кметът опровергава!

            За три нови случая на коронавирус в Троянско съобщи на 23 април сутринта ръководителят на Националния оперативен щаб генерал-майор Венцислав Мутафчийски. Те са в Дом да възрастни хора в село Орешак. Подробности за това как са се заразили ще бъдат съобщени утре. Същевременно кметът на Троян Донка Михайлова опроверга … Продължете с четенето на Три нови случая на коронавирус в троянското село Орешак. Кметът опровергава!