О Б Я В Я В А

СОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ТРОЯН

На основание Заповед № 873 / 22.06.2016 год. на Директора на СОУ ”Свети Климент Охридски” – гр.Троян,

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от три години на стоматологичен кабинет с площ от 20 кв.м., находящ се в сградата на СОУ ”Св. Климент Охридски”гр.Троян, при следните конкурсни условия:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 150 лв.;
2. Кабинетът да се ползва по предназначение, в т.ч. за профилактика и лечение на учениците;
3. Участникът в публично оповестеният конкурс да има договор с районната здравно-осигурителна каса;
4. Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за отдаване под наем;
Тръжната документация се закупува в счетоводството на СОУ ”Св.Климент Охридски”- гр.Троян срещу 20 лв. в брой, в срок до 15 часа на 05.07.2016 год., включително.
Оглед на обекта може да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време до 15.30 часа на 05.07.2016 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 80/осемдесет/ лв. и се внася в Общинска банка, офис Троян, по сметка на Община Троян: BG72SOMB91303332096501, банков код SOMBBGSF, в срок до 15.30 часа на 05.07.2016 год. включително.
Предложенията за участие в търга се подават в Канцеларията на СОУ ”Свети Климент Охридски”, в срок до 16.00 часа на 05.07.2016 год., включително.
Търгът да се проведе на 06.07.2016 год.от 15.00 часа в кабинета на Директора на СОУ ”Св. Климент Охридски” – гр.Троян.
При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 13.07.2016 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация се извършва до 15 часа, внасянето на депозита и огледа на обекта – до 15.30 часа, а подаването на предложенията до 16.00 часа на 12.07.2016 год., включително.
До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които към датата на провеждането им, имат финансови задължения към Община Троян и СОУ“Свети Климент Охридски“ – гр.Троян, както и лица, на които договорите с общината, и училището са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.