ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНАТА …

 

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В ГР. ТРОЯН

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, чл.18 „а“, ал.3 от Закон за социалното подпомагане и чл.37, чл.38, чл.39 и чл.39 „а“ от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС


За избор на доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа в град Троян, открит със заповед № РД01-0879/11.08.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.10.2016г., като делегирана от държавата дейност с капацитет 30 места.

 

1. Условия за участие:

Допустими за участие са физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които да са вписани в Регистъра към Агенция за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга Център за обществена подкрепа и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето, за предоставяне на услугата за деца.

 

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит при предоставяне на социални услуги за деца и/или възрастни минимум 2 години.

2.2. Наличие на помещения в гр. Троян, отговарящи на изискванията за местоположение и материална база, съгласно Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа, в които ще се предоставя социалната услуга.

2.3. Наличие на административен капацитет за управление на услугата и работен капацитет с подходяща квалификация на екипа на доставчика, съобразена с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги  в общността.

2.4. Опит при реализиране на програми и проекти с национално и/или външно  финансиране.

2.5. Наличие на финансови възможности на кандидата за съфинансиране на дейността на Център за обществена подкрепа с минимум 1% от осигуреното финансиране по стандарт, като делегирана от държавата дейност.

2.6. Представяне на „Програма за развитие на социалната услуга Център за обществена подкрепа за периода 2016-2020г.“

 

3. Характеристика и специфика на социалната услуга Център за обществена подкрепа:

3.1. „Център за обществена подкрепа“ /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на децата, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

3.2. Разкритата услуга ЦОП в гр. Троян е с капацитет 30 места.

3.3. Мобилна услуга за деца и семейства, съобразена с критерии и стандарти, определени с Правилник за прилагане на закон за социалното подпомагане; Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа.

3.4. Доставчикът следва да организира старта на дейностите по предоставяне на комплекса от услуги в ЦОП, веднага след сключване на договора за възлагане на новоразкритата услуга.

 

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

4.1. Център за обществена подкрепа се  финансира, като държавно делегирана дейност по единни разходни стандарти, определяни ежегодно с решение на Министерски съвет за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности.

4.2. Средствата от държавния бюджет се предоставят ежемесечно на доставчика, пропорционално, съгласно Закона за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, след представяне на фактура и одобрен отчет за предходния месец по разходни параграфи на единния бюджетен класификатор.

4.3. Доставчикът на социални услуги дофинансира дейностите със собствени или привлечени средства и/или материални активи от дарения, спонсорство или спечелени проекти, с цел осигуряване на по-високо качество на услугата и поддържане на материалната база.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса /бланка/.

5.2. Копие от удостоверение за вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенция за социално подпомагане за доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа.

5.3. Копие от лиценз от Държавната агенция за закрила на детето, за предоставяне на услугата ЦОП за деца.

5.4. Документи доказващи наличие на 2 годишен опит при предоставяне на социални услуги /договори, заповеди и др./

5.5. Документ за собственост или учредено право на ползване върху помещения, отговарящи на изискванията по Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа.

5.6. Списък-декларация с квалифицирани специалисти по длъжности, съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги  в общността.

5.7. Справка за реализирани програми и проекти с национално и/или външно финансиране.

5.8. Копие от годишен счетоводен баланс от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година.

5.9. Удостоверение по чл.87 от ДОПК за липса на задължения.

5.10. Удостоверение от отдел „Местни приходи“ при Община Троян за липса на задължения към общината.

5.11. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото лице.

5.12. Декларация за осигуряване на минимум 1 % съфинансиране на социалната услуга над осигуреното финансиране по стандарт, като делегирана от държавата дейност.

5.13.  „Програма за развитие на социалната услуга Център за обществена подкрепа за периода 2016-2020г.“

 

6. Краен срок и място за подаване на документите:

Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик до 16ч. на 07.10.2016г. в „Център за информация и услуги на гражданите“, в Община Троян, гише „Деловодство“  на адрес: п.к. 5600, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет.1, ст.34, лично или по куриер

Върху плика кандидатът записва:

1. „За конкурса за доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа в гр. Троян“.

2. Пълното наименование на физическото или юридическото лице, име на представляващия го, адрес за кореспонденция и телефон за контакти.

При приемане на предложенията върху плика се отбелязва вх. №, дата и час на внесеното предложение, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на вносителя се издава документ. Предложения подадени след крайния срок не се приемат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 

7. Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

7.1. Конкурсът се провежда от комисия назначена от Кмета на общината, с включен представител на АСП и протича в два етапа: първи – допускане на кандидатите отговарящи на всички изискани условия и представили документи доказващи съответствието с обявените изисквания и втори етап – представяне на „Програма за развитие на социалната услуга Център за обществена подкрепа за периода 2016-2020г.“ от допуснатите до втори етап кандидати. Двата етапа на конкурса ще се проведат на 10.10.2016г., в сградата на общинска администрация Троян, стая № 11, първи етап от 10 часа, втори от 13 часа.

7.2. При единствен допуснат до конкурса кандидат, управлението на социалната услуга се възлага от Кмета на общината чрез пряко договаряне.

 

8. Начин за оценяване на участниците в конкурса:

8.1.  Комисията извършва оценка на допуснатите участници в конкурса по следните критерии за оценка с относително тегло, както следва:

8.1.1. Опит в предоставянето на социални услуги – до 20 т.

8.1.2.  Капацитет на участника: административен и работен – до 20 т.

8.1.3. Осигуряване на дофинансиране със собствени или привлечени средства до 10т., като 10т. получава кандидатът посочил най-висок % съфинансиране. Останалите кандидати се точкуват пропорционално на първия.

8.1.4. Комисията оценява програмата на участниците с до 50 точки.

8.2. Максималния брой точки, с които може да бъде оценен участник е 100.

8.3. При оценка под 50 точки, комисията не класира участника.

 

9. Краен срок за обявяване резултатите от конкурса:

9.1. В срок до 14 дни от провеждане на конкурса, комисията изготвя протокол за своята работа и класира по точки участниците.

9.2. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът в три дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.3. Резултатите от конкурса се съобщават на участниците писмено в седем дневен срок от издаване на заповедта, която подлежи на обжалване по реда на АПК.

9.4. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и.

9.5. Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор за възлагане на социалната услуга за срок от 5 години, с кандидата класиран на първо място.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.