Обява за одобряване проект на подробен устройствен …

 

 

О Б Я В А

 

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 5 от 12.01.2018г. е обнародвано,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, т. 1 ЗУТ и Решение № 12 от протокол № 22 от 13.12.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши: Одобрява проект на подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен и застроителен план, засягащ имоти с идентификатори 83212.501.822; 83212.501.1033; 83212.501.1310; 83212.501.1311; 83212.501.1312; 83212.501.1314; 83212.501.1577; 83212.501.1578, УПИ II – за хотелски комплекс, в кв. 17 и второстепенна улица по плана на с. Шипково, община Троян, като: – е създадена възможност за транспортно обслужване на имот 83212.501.1577 (СОЗ на сондаж L-37 за минерална вода) за сметка на имоти 83212.501.1033 и 83212.501.1578 (собственост на Община Троян) и имот 83212.501.1312 (собственост на „Шипково СПА“ – ООД); – обособява се УПИ II-822 по имотни грани- по имотни граници в кв. 17, отреден „За обществено обслужване“; – за имоти 83212.501.1033; 83212.501.1310; 83212.501.1311; 83212.501.1312; 83212.501.1314; 83212.501.1577; 83212.501.1578 е създаден нов квартал 57, в който са обособени УПИ I, отреден „За паркинг“, УПИ II и УПИ IV, отредени „За озеленяване“, и УПИ III, отреден „За СОЗ“. Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение. Кметът на община Троян да издаде заповед при условията на чл. 16, ал. 6 ЗУТ. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решени- ето може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31, всеки работен ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.