ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за …

 

ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“


ПРОЦЕДУРА: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

 

Община Троян сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, за изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ТРОЯН

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 22 месеца

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG16RFOP001-5.001-0013-C01 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 424 987.00 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта представлява 85% съфинансиране от ЕФРР или 361 238.95 лв. и 15 %  национално съфинансиране или 63 748.05 лв. от договорената БФП.

В рамките на проекта ще се финансират дейности на територията на общината за изграждане на необходимата инфраструктура за създаването на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, които включват строителство, доставка на необходимото обзавеждане и оборудване, управление на проекта и реализация на мерки за публичност.

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на услуга в общността за деца с увреждания и техните семейства. Чрез реализацията му ще се гарантира достъпа и правото на всяко дете да получи качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.

Изпълнението на настоящото проектно предложение цели осигуряване на условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях.

 


Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.