СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ …

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ „НАУКА-1870 г.“ В ГР. ТРОЯН

 

На 14.10.2017 г., на Празника на гр. Троян, се проведе встъпителна пресконференция в заседателната зала на Община Троян по повод стартирането на Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

В пресконференцията участваха инж. Бистра Чолакова – зам.-кмет на Община Троян, инж. Мария Василева – ръководител на проекта, представители на НЧ „Наука – 1870“, представители на фирмата, изпълнител на СМР дейностите, на независимия строителен надзор, медии и граждани на Община Троян.

Проектът беше презентиран детайлно от инж. Мария Василева, която като Ръководител на проекта, акцентира върху целите и дейностите, свързани с проектиране, инженеринг, СМР, строителен надзор, публичност и визуализация, независим одит, организация и управление на проекта. Общата стойност на проекта е 1 169 406,04 лв. От тях европейското финансиране е 980 592,33 лв, националното съфинансиране е 173 045,71 лв, а финансирането от Община Троян възлиза на 15 768,00 лв. Подобряването на енергийната ефективност на сградата на НЧ „Наука – 1870“ в гр. Троян ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

 

След реализацията на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:

  • повишаване енергийната ефективност и достигане на клас „В“ на енергопотребление на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“;
  • намаляване на разходите за енергия;
  • постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата;
  • запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.

 

След пресконференцията се проведе официална церемония „Първа копка“ на пл. Възраждане пред сградата на НЧ „Наука – 1870 г.“, с която символично бе даден старт на проекта от г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян. В своето слово, г-жа Михайлова акцентира върху обществената значимост на проекта за подобряване на институционалната инфраструктура на НЧ „Наука – 1870 г.“. С реализацията на проекта ще се подобрят съществено условията, при които работят културните дейци на гр. Троян, а за зрителите – ще бъде истинско удоволствие да наблюдават спектаклите и концертите на самодейните състави и на професионалните артисти от гр. Троян.


www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.