СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА …

 

СТАРТИРА ПРОЕКТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870“ ГР. ТРОЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020


На 14.10.2017 г. (събота) от 15.30 часа ще се проведе встъпителна пресконференция в заседателната зала на Община Троян и от 16.00 часа официална церемония „Първа копка“ на пл. „Възраждане” пред НЧ“Наука-1870“, по повод стартирането на  Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

Подобряването на енергийната ефективност на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ в гр. Троян ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

 

Дейности предвидени в рамките на проекта:

 • Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;
 • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг);
 • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект;
 • Публичност и визуализация на проекта;
 • Извършване на независим одит на проекта
 • Организация и управление на проекта;

 

След изпълнение на предвидените дейности проекта ще постигне следните резултати:

 • повишаване енергийната ефективност и достигане на клас „В“ на енергопотребление на сградата на общинската културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“;
 • намаляване на разходите за енергия;
 • постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
 • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата;
 • запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.

 

Бенефициент на  проекта: Община Троян

Дата на стартиране     – 01.09.2016 г.

Дата на приключване – 01.05.2018 г.

 

Обща стойност на проекта: 1 169 406,04 лв

Европейско финансиране: 980 592,33 лв

Национално съфинансиране: 173 045,71 лв

Финансиране от Община Троян: 15 768,00 лв 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.