Стартира проектът за повишаване на енергийната …

 

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТРОЯН, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ТРОЯН,

РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН И ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

 

 

На 21.11.2017 г. (вторник) ще се проведат встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“, с които Община Троян ще стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишане на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020″.

Проектът е на обща стойност 1 037 155,63 лв., от които 840 624,34 лв.европейско съфинансиране, 148 345,46 лв. лв. национално съфинансиране и 48 185,83 лв. съфинансиране от Община Троян.

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца от датата на подписване на Договора за безвъзмездна помощ или от 01.09.2016 г. до 01.05.2018 г.

Партньори на Община Троян, в изпълнение на проекта са Висш Съдебен съвет и Областна администрация – Ловеч, като собственици на частите от сградата, в които се помещават Районен съд – Троян, Районна прокуратура – Троян, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“.

Главната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинската администрация в град Троян. По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, предстоящите дейности и очакваните резултати, финансиращата програма и екипът за управление на  проекта.

 

Програма на събитията:

Встъпителна пресконференция

Място: Зала в Информационно-културен център – Троян, пл. „Г. С. Раковски“ 103, ет. 1

 

10:30 – 11:00 ч.                Регистрация на участниците

11:00 – 11:05 ч.                Откриване на пресконференцията от водещ

11:05 – 11:15 ч.    Изказвания на официалните лица

11:15 – 11:25 ч.     Представяне на проекта: целите, предстоящите дейности и очакваните резултати, финансиращата програма и екипът за управление на  проекта.

11:25 – 11:35 ч.                Въпроси и изказвания от присъстващите

11:35 ч.                  Закриване на пресконференцията от водещ и отправяне на гостите към  сградата на Община Троян

 

Церемония „Първа копка”

Място: Пред и в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ №1

 

11:45 – 11:50 ч.     Откриване на церемонията от водещ

11:50 – 12:00 ч.     Изказвания на официалните лица

12:00 – 12:10 ч.     Церемония във фойето на общината – символично действие, стартиращо обновяването на сградата

12:10 – 12:15 ч.     Закриване на церемониятаwww.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0036 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане” № 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.